Коалиция "За да остане природа в България" алармира за лоша практика разработването на специфични природозащитни цели на защитените зони от Натура 2000 да се възлага на лица, заинтересовани от инвестиционни проекти в зоните, съобщават от организацията.

Поводът за недоволството на екоактивистите са разработените специфични цели за 21 зони от Мрежата "Натура 2000" от "ВиК" ЕАД - Бургас, които работят по "Интегриран воден проект за област Бургас", засягащ зони по Черноморското Крайбрежие.

Те изпратиха становище срещу предложените "природозащитни цели", които според тях са непълни, в някои случаи изцяло сгрешени и обслужват частни интереси. Екоактивистите посочват, че защитените зони от мрежата "Натура 2000" са важни места за опазване на природни местообитания и на конкретни видове.

Според "За да остане природа в България" в разработените от ВИК - Бургас специфични цели за 21 зони по протежението на Черноморското крайбрежие заплахите и ролята на зоните за пълнотата и свързаността на цялата мрежа практически не са отчетени.

През юни 2020-та, "ВиК" ЕАД - Бургас сключва договор на стойност повече от 450 млн. лв по Оперативна програма "Околна среда" за изграждане на "Интегриран воден проект за област Бургас". Екоактивистите уточняват, че заради мащаба на проекта, той е одобрен директно от Европейската комисия.

Тъй като обаче много от дейностите ще се осъществяват на територията на защитени зони от мрежата "Натура 2000", а за доста от тях процесът за разработване и одобрение на целите не е приключил, Комисията изисква за инфраструктурата в "Натура 2000" да се посочи като източник на финансиране собствен принос на бенефициента (ВиК Бургас) до финализиране разработката и одобрението на консервационните цели.

Коалицията твърди, че специфичните цели, публикувани на сайта на МОСВ на 23 март тази година не отчитат нито специфичното състояние на местообитанията и видовете към 2022 г., нито специфичните заплахи и влияния, действащи върху тях в конкретните защитени зони.

Те посочват като пример целите на 1150 Крайбрежни лагуни в Атанасовското езеро. През последните години там са извършени редица консервационни дейности за възстановяване и поддържане на водния режим в 3 проекта по програма LIFE. Наличните годишни доклади за състоянието на местообитанието отчитат всички влияния и заплахи и определят лимитиращите фактори за състоянието му. Част от тези заплахи са изоставяне на солодобива, наводнения от околните територии, фрагментация, урбанизация, замърсяване. Тези неща обаче липсват в целите, разработени по поръчка на "ВиК" Бургас, поясняват екоактивистите.

Коалиция "За да остане природа в българия" смята за неприемливо възлагането на изготвяне на целите от инвеститор на мащабен инфраструктурен проект, без този процес да бъде управляван от МОСВ. По този начин съществува реална опасност в целите да бъдат заложени възможности за реализиране на един или друг етап от инвестиционния проект, без да бъде извършвана оценка за неговото съответствие с целите, поради липса на определени заплахи и влияния в конкретни местообитания или видове, допълват от организацията.

Природозащитна организация настоява за промени в Закона за горите

Природозащитна организация настоява за промени в Закона за горите

Коалицията "За да остане природа в България" поиска от президента на наложи вето на приетите от НС промени