Само в рамките на една седмица горските инспектори от всичките 16 Регионални дирекции по горите са осъществили общо 3 400 проверки за спазване на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите и други.

В хода на проверки са съставени общо 191 акта за установени административни нарушения.

Най-често срещаните нарушения на Закона за горите са придобиване, транспортиране, съхраняване и преработване на немаркирана дървесина и непридружена с превозен билет. Често в обекти, в които постъпва, преработва се и се експедира дървесина, се наблюдават нефункциониращи системи за видеонаблюдение. Често нарушение е и превозването на дървесина с моторни превозни средства, които не са оборудвани с GPS устройства.

При проверките е установена незаконна сеч в 6 обекта за добив на дървесина на територията на РДГ - Велико Търново. Съставени са 8 акта на лица, които са ловували с нередовни документи.

Проверките продължават.