От началото на годината до 17 ноември инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са участвали в проверки на 4175 проверки на язовири в цялата страна. За нарушение на Закона за водите и неизпълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние (Наредбата) са съставени и връчени 395 бр. актове за установяване на административни нарушения.

Агенцията припомня, че тези правомощия са възложени на ДАМТН от 1 януари 2016 г. Оттогава до сега направените проверки са над 7 хил. През първата година от дейността на специализираната дирекция към държавната агенция няма голям брой съставени актове за установяване на административни нарушения поради спецификата на проверките, разписано в нормативната уредба.

При първа проверка на собствениците се дават предписания за отстраняване на констатираните нарушения със срок, който често е по няколко месеца заради сложността на нужните ремонти. Едва при последващите проверки се съставят актове, в случай, че не са предприети нужните действия. Показателно за активността на дирекцията в тази посока е, че през 2017 г. средно всеки ден се издава акт на собственик на язовир.

Паралелно с това се извършва постоянен мониторинг на 205 язовира определени като потенциално опасни в писмо изпратено до Върховната административна прокуратура. През активния дъждовен сезон на тях се правят инспекции всяка седмица. Други язовири се поддържат изпразнени, за което се осъществява постоянен контрол.

ДАМТН издава на язовирите само предписания без срок

ДАМТН издава на язовирите само предписания без срок

Проверка на прокуратурата установява 81 язовира в предаварийно състояние

С цел още по-ефективен контрол и оптимизиране на дейността на ДАМТН в момента се работи по промени в Закона за водите, които предвиждат по-ефикасен контрол за безопасната експлоатация и техническа изправност на язовирните стени и съоръженията към тях проблеми вследствие на непълнота на законовата уредба, чрез използване на световна практика препоръчвана от Международната комисия по големите язовири и особено световния опит относно експлоатацията и контрола на малките язовири за постигането на ефективен държавен контрол върху язовирите.

ДАМТН предлага следните необходими изменения: "В зависимост от размерите - височина на язовирната стена и обема на водохранилището се извършва класификация на язовирите. Въвежда се класификация на язовирите съгласно критериите на Международната комисия по големите язовири на "големи" и "малки""

Агенцията допълва, че "с въвеждането на класификация на язовирите по степени на потенциална опасност се дава възможност за определяне на различна периодичност на проверките от страна на контролния орган".

ДАМТН иска промяна в компетенциите на комисиите, които се назначават от областните управители съгласно чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите и ограничаване на подлежащите на проверка обекти, а именно: "проверка и оценка на готовността за безопасна експлоатация на язовирите с висока степен на потенциална опасност на територията на съответната област в нормални, екстремни и аварийни условия".

Държавната агенция счита, че е нужно регламентиране на случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, начинът за тяхното приложение и редът за тяхното обжалване. С регламентирането на случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, начинът за тяхното приложение и редът за тяхното обжалване се дава възможност за законосъобразното им прилагане.

"Принудителните мерки трябва да бъдат прилагани само в изрично и точно изброени в закон или указ случаи, компетентният орган не може да ги налага произволно. Те трябва да са точно посочени в правната норма и да се прилагат по реда и начина, предвидени там, като издаването им трябва да е в съответствие с целта на закона, по който са предвидени", обясняват от ДАМТН.

Аганцията предлага "обособяване в един имот на язовирите и водохранилищата им, ведно с принадлежащите им земи и съоръжения".