Контролирано се изпускат водни маси от язовир "Жребчево" по река Тунджа. Целта е да се достигне и да се поддържа контролен обем от 330 млн. кубични метра. Изпускането се прави от 15 април и ще продължи до 31 май.

В следствие на това е възможно преминаване на по-висока вълна по поречието на Тунджа и нейните притоци.

Това налага и  изменение на месечния график за април 2021 г. в частта му за язовира, съобщават от Министерство на околната среда и водите. Процесът се контролира от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

Към момента наличният обем на язовир "Жребчево" е 330,848  милиона кубични метра, което гарантира напояването за сезон 2021, както и отводняването на река Тунджа, включително и водите, необходими за запълване на язовир "Овчарица".

Необходимо е и осигуряване на благоприятни условия през размножителния период на рибите в периода от 15 април до 31 май, а поради големия постъпващ приток в язовир "Жребчево" в момента е преустановено подаването на водни обеми от язовир "Копринка" по река Тунджа.

Ревизоро доволен, че язовирите са готови за очакваните валежи

Ревизоро доволен, че язовирите са готови за очакваните валежи

Водна криза нямало да има

Отчитайки динамичната хидрометереологична обстановка, с цел поддържане на нивото в язовир "Жребчево" без значителни амплитуди, постъпващият приток ще бъде използван за електропроизводство.