Пловдивската екоинспекция установи замърсяване от мандра в село Маноле, съобщиха от РИОСВ - Пловдив. Инспекторите провериха сигнал от гражданин, че мандрата в с. Маноле, общ. Марица, зауства оцветени в бяло отпадъчни води в река Черна.

Срещу дружеството предстоят административнонаказателни действия, като то може да бъде глобено от 2000 до 10 000 лева.

След сигнала екип от екоинспектори, от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР) и Регионална лаборатория - Пловдив към ИАОС са установили, че от тръба, предназначена за заустване на дъждовни води, се излива суроватка.

Взети са водни проби от реката преди и след изливането на непречистените води и от заустващата тръба, като предстои те да се анализират в лабораторни условия. Ще се тестват следните показатели: разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати (като фосфор), общ азот, общ фосфор (като фосфор) и мазнини.

До приключването на проверката замърсяването е прекратено.

Това е четвърта проверка по компонент "води" на млекопреработващото предприятие в с. Маноле в рамките на около месец от страна на РИОСВ.

Първият сигнал е на 3 март и той е дошъл от медиите. Същият ден е имало оглед на място. На следващия ден - и внезапна проверка с вземане на лабораторни проби от отпадъчните води.

Резултатите от анализа на тези проби показаха превишения на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в действащото разрешително за заустване на отпадъчни води, за което РИОСВ - Пловдив вече е предприела административнонаказателни действия.

Мандрата е проверявана многократно през годините. Тя има действащо разрешително за заустване на отпадъчни води, съгласуван от БДИБР план за собствен мониторинг и съоръжение за биологично пречистване на производствени и битово-фекални води.

Предишни години са установявани заустване на отпадъчни води с показатели, които превишават индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване. През 2017 г. има издадено наказателно постановление на стойност 4000 лева, а през 2018 г. - 5000 лева.