Министерство на отбраната отрича да готви за продажба имот с дюни. Изявлението е във връзка с публикации по повод решението на Министерски съвет от 5 декември затрансформация на имот от публична държавна собственост в частна собственост с предоставяне на права за управление на Министерство на отбраната.

Имотът се намира в местността "Акротирия", община Несебър, област Бургас.Той е с незастроена площ от 31 311 кв. м., в която не попадат природни забележителности - дюни.

За този имот няма реституционни претенции. Няма пречка този поземлен имот с идентификатор 51500.510.87 да бъде обект на бъдещи разпоредителни действия, заявяват от МО и уточняват, че дюни има в друг имот - с идентификатор 51500.510.88 и с площ от 7, 981 дка. Този имот е със статут на публична държавна собственост и не подлежи на разпоредителни действия от страна на Министерството на отбраната.

И двата имота са приети в управление на Министерството на отбраната през 2010 г. като освободен войскови район.