Промяна или актуализация на статута на недвижима културна ценност може да бъде инициирана само по реда на Закона за културното наследство и на Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. към същия закон, а не с решение на общинския съвет.

Това напомнят в свое становище от Министерство на културата по повод скандала около решението на Общинския съвет в Копривщица от 17 март.

Промяна или актуализация на статута на недвижима културна ценност се извършва въз основа на актуализирана заключителна оценка на всички компоненти на територията, носители на културна стойност - единични недвижими културни ценности, комплекси и ансамбли, както и на цялостната градска тъкан.

Копривщица е на България, а не на неколцина общинари, тропна Радев

Копривщица е на България, а не на неколцина общинари, тропна Радев

Нареди статутът на града-музей да не се променя

Процедурата за промяна на статута на групови недвижими културни ценности от национално значение, какъвто е град Копривщица, може да бъде инициирана по мотивирано искане на кмета на общината.
Такова искане не е постъпило, посочват още от Министерство на културата.

Ако бъде получено, министърът на културата назначава междуведомствена комисия с участие на Националния институт за недвижимо културно наследство, областна и общинска администрации, заинтересовани министерства и други ведомства и организации. Комисията отразява в протокол своите предложения, които се внасят от директора на НИНКН за обсъждане от Специализирания експертен съвет към министъра на културата.

ГЕРБ притисна общинарите от Копривщица

ГЕРБ притисна общинарите от Копривщица

Изключват ги от партията, ако не отменят решението си

Въз основа на становището на съвета министърът на културата издава заповед за актуализиране на статута, в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство и при постановяване на изрични изисквания за опазване на изключителната стойност за културата и историята на страната ни, на гр. Копривщица.

От Министерството напомнят още, че предварителният проект на Общия устройствен план на община Копривщица е съгласуван от Министерството на културата през април 2016 г. с изключение на частта, "включваща териториите със смесено предназначение на земеделските земи в източния склон от Охранителната зона на Историческото селище". Поставени са условия към Окончателния проект на Общ устройствен план, който също подлежи на съгласуване по реда на Закона за културното наследство.

Няма да позволим Копривщица да бъде застроена, категоричен Герджиков

Няма да позволим Копривщица да бъде застроена, категоричен Герджиков

Копривщица ще остане един град-музей

От Министерството напомнят още, че според Закона за културното наследство "заварените обявени по досегашния ред недвижими паметници на културата запазват своя статут и категория като културни ценности по смисъла на този закон". В този смисъл градът в своите регулационни граници запазва статута си на архитектурно-исторически резерват.

През 2008 г. е определена и охранителна зона на резервата, за което е уведомен кметът на община Копривщица, която, съгласно §12, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКН, също запазва своя статут на декларирана охранителна зона на недвижимата културна ценност "архитектурно-исторически резерват Копривщица".

Копривщица сред 30-те най-красиви града в Европа

Копривщица сред 30-те най-красиви града в Европа

Според класация на Японската асоциация на пътните агенти

Над 400 са недвижимите културни ценности на територията на града, като 15 са с национално значение, между които емблематични исторически сгради - музеи: "Лютова къща", "Ослекова къща", къща - музей "Тодор Каблешков", родните къщи на Г. Бенковски, Димчо Дебелянов, Любен Каравелов.

Министерството на културата отново подчертава необходимостта от опазване на културното наследство на Копривщица и изразява своята убеденост, че общината и общинският съвет няма да станат инициатори на необратима загуба не само на отделните забележителни образци на българската възрожденска архитектура, но и на историческата урбанистична структура на селището, както и на обкръжаващата го природна рамка.

БСП защитава статута на Копривщица като град-музей
Обновена

БСП защитава статута на Копривщица като град-музей

Призовават ГЕРБ да ревизират намерението си