Министърът на околната среда и водите Ирина Костова е издала заповед, с която определя периода от 1 април до 31 октомври за пожароопасен сезон в защитените територии изключителна държавна собственост.

Целта е да се предотвратят пожари в резерватите, поддържаните резервати и националните паркове, а в случай на възникване да се ограничи разпространение им и да се създадат условия за своевременно гасене.

По силата на заповедта директорите на регионалните екоинспекции и на Националните паркове "Рила", "Пирин" и "Централен Балкан" трябва да предприемат мерки за стриктно прилагане на плановете за противопожарно устройство. Необходимо е да се разработят годишни оперативни планове за противопожарна дейност в т. ч. схеми за оповестяване на държавните институции и местните власти.

От МОСВ изискват да се организира специализирано наблюдение в защитени територии и дежурства по график. Да се осъществява засилен превантивен контрол върху посетителите и дейността на собствениците и ползвателите на обекти в защитените територии. Ясно да се обозначат с указателни табели местата за палене на огън. Да се информира населението и посетителите чрез средствата за масово осведомяване, за опасност от възникването на пожари и правилата за противопожарна безопасност.

До 15 април ще бъдат изпратени предложения до кметовете на съответните общини, които трябва да организират доброволни формирования за гасене на пожари.

Кметовете не бива да допускат палежи на стърнища, слогове и крайпътни ивици и сухи треви.

Тяхна задача е също да информират населението за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприети срещу нарушителите.