Община Трън е поела ангажимент за поставянето на допълнителни предупредителни табели, указващи влошеното състояние на пътеката в ждрелото на река Ерма. Към настоящия момент е сключен договор с Българска асоциация за селски и екологичен туризъм - БАСЕТ за "Изготвяне на доклад за състоянието на екопътеката и идеен проект с цел реконструкцията на трасето на пътеката". 

Екопътеката е изградена и се поддържа от община Трън. Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Перник, заедно със заместник-кмета на Община Трън, провериха Природна забележителност "Ждрелото на р. Ерма", землището на с. Ломница, община Трън, обявена за защитена територия през 1961 г.

При проверката не са установени нарушения по режима на дейности на самата защитена територия.

Опасна екопътека в ждрелото на река Ерма

Опасна екопътека в ждрелото на река Ерма

Поставят под съмнение, качеството на извършените ремонти

Направен е оглед на екопътека "Ждрелото". При проверката е установено, че в началото на екопътеката - парка при с. Ломница е поставена дървена бариера и информационна табела за ПЗ "Ждрелото на р. Ерма". Част от стъпалата на стръмната част на пътеката липсват, при стълбите водещи към моста липсва парапет, но мостчето над реката е във видимо добро състояние. Описаната част на пътеката започва от границите на ЗТ и преминава през горска територия. В края на екопътекатата - землището на с. Банкя е поставена табела "Забранено преминаването - ремонтни дейности".

Установено е, че малка част от нея преминава през територията на защитената територия. По данни на община Трън екопътекатата е изградена през 1997 г. със средства по програма PHARE. Дължината й е 13.2 км, като е разделена на две части - първата минава по ждрелото на река Ерма, а втората - покрай р. Ябланишка, в землището на с. Банкя.