Областният експертен съвет в Пловдив отхвърли прединвестиционните проучвания по проекта за водоснабдяването на Пловдив и още 6 общини от каскада "Доспат - Въча".

Решението беше взето с категорично мнозинство.

Експертите считат, че има значителни пропуски и непълноти в представения проект, както и недостатъци в самата му разработка съгласно заданието.

Съществен проблем е, че по двата варианта за водовземане има категоричен отказ за съгласуване от "НЕК" ЕАД.

Липсва и технология на пречистване, доказана с пилотна инсталация, определената санитарно-охранителна зона е необоснована. Според експертите липсата на ясно място за водовземане прави неприложими представените варианти на довеждащия водопровод, пречиствателната станция за питейна вода и водоеми.

Проучват как от чешмите в Пловдив да потече планинска вода

Проучват как от чешмите в Пловдив да потече планинска вода

Идеята е отпреди 50 години

Има необосновано удължаване с над 10 км на водопроводите до населените места. Предложените варианти за водовземане, с възможно най-висока кота, налагат изграждането на 5 км трасе на довеждане на водата по десния бряг на река Въча в скалист терен. Осигуряването на трасето обаче не е включено в стойността на обекта.

Водовземането е качено на такава височина, защото проектът предвижда изграждане на ВЕЦ по трасето, което води до оскъпяването на разработката. Предвижда се, че заради редица пропуски в разработката предложената стойност от 600 милиона лева ще се увеличи с поне 100 милиона лева. По този начин до крайния потребител водата ще поскъпне до 3,38 лева през първата година след изпълнение на проекта.

Експертите на Областна администрация прогнозират, че ако се изпълни по този начин проектът, цената на водата ще е още по-висока.