Инспектори от РИОСВ - София затвориха инсталацията за третиране на опасни болнични отпадъци към ВМА. Оператор на инсталацията е фирма "Медиком" ЕООД.

При извършена проверка на място през юни е установено, че в инсинератора липсват монтирани системи за непрекъснати собствени и периодични измервания. Дадено е предписание в едномесечен срок те да бъдат монтирани.

При направена последваща проверка е констатирано неизпълнение на предписанието, т.е. дружеството не е изпълнило задължителните изисквания, дадени в разрешението за дейност с отпадъци.

Проверката на инсинератора към ВМА е направена след постъпили жалби в столичната екоинспекция за замърсяване на атмосферния въздух в района на академията.

Инсинераторьт ще бъде затворен до монтиране на системата за непрекъснати измервания и системата за периодични измервания на емисии вредни вещества с цел преустановяване на вредните последици за околната среда, поясняват от РИОСВ.