Обновяват Тракийския университет в Стара Загора с 3 млн. лв. Средствата са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Висшето учебно заведение ще има срок до 29 май да кандидатства с проектно предложение. До момента по процедурата са сключени 13 договора, по които безвъзмездната финансова помощ от програмата е на обща стойност 40,7 млн. лв.

С предложените за обсъждане промени се цели и допълване на условията за съвместимост с приложимия режим на държавна помощ. По този начин ще може да се финансират обекти в университетите, в които се осъществява както основната образователна дейност, така и допълнителна стопанска дейност - учебни зали, които в отделни случаи се ползват под наем за провеждането на различни събития, басейни, спортни зали, в които се допускат и външни лица срещу заплащане и т. н. Условието за съответствие с приложимия режим е стопанската дейност да не надвишава 20% от общия годишен капацитет на инфраструктурата.

Другата допустима възможност е за помещения, които са обичайни съоръжения и в тях се изпълнява стопанска дейност - книжарници, студентски столове и т.н., които не заемат повече от 20% от площта на финансираната инфраструктура.

От регионалното министерство посочват, че с инвестираните евросредства във висшите учебни заведения ще се допринесе за цялостно повишаване на привлекателността на висшето образованието и постигане на по-висок дял на хора с такава образователна степен.

От ведомството напомнят, че в началото на годината са отпуснали още 8 млн. лв. от ОПРР за ремонт на седем общински и държавни професионални гимназии в направленията ветеринарна медицина, горско стопанство и растениевъдство и животновъдство в Берковица, Две могили, Елхово, Нови пазар, Лозница, Професионална гимназия по облекло "Ана Май" в Пловдив и Професионална гимназия по електроника и енергетика - Банско.