Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив приключи успешно строителните дейности по отводняване на ерозиралите площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне".

Строителните дейности по изграждане на отводнителни канавки в границите на резервата стартираха през октомври миналата година и бяха реализирани от "МГА Инвест" ЕООД на база изготвен технически проект и издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Кричим.

Чрез изградените отводнителни канавки ще се прекрати загуба на площ от местообитанието на дървовидната хвойна, опазвана в защитената територия и ще се предотвратят ерозията и свлачищните процеси. Това ще окаже положително влияние върху популацията на защитения вид в резервата, тъй като ще ограничи отрицателното въздействие от геодинамичните процеси върху горския хабитат и ще се подобри състоянието на местообитанието.

Проектът е финансиран по Приоритетна ос 3 "Натура и биоразнообразие" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" и е на стойност 300 032,68 лв. От тях 255 027,78 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 45 004,90 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на страната.