Столичната община разработи План за действие за "зелен град".

Той представлява програма за устойчиво развитие, която съдържа инвестиционен план и 10-годишна визия в областта на транспорта, строителството, енергетиката, околната среда, водите, отпадъците и земеползването.

Целта е да се осигурят инвестиции в приоритетни зелени проекти, като по този начин се подобри качеството на околната среда в града.

За постигане на "зелените" цели се предвиждат мерки за подобряване и разширяване на зелените пространства в града, както и интегриране на зелената инфраструктура.

В целите за "чиста енергия" се планира да се увеличи делът на обществения транспорт и да се насърчи използването на по-чисти горива и на възобновяема енергия, да се подобри енергийната ефективност в сградите и да се намали използването на твърдо гориво за отопление на сгради.

В стратегическите цели за "отговорно използване на ресурсите" са планирани мерки за намаляване на зависимостта от повърхностните води и намаляване на риска от липса на вода при продължителна суша. Други мерки са увеличаване на рециклирането и насърчаване на повторното използване на материалите.

Изпълнението на стратегическите цели ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух и намаляване на въглеродния отпечатък на града, посочват от СО.

Общите капиталови разходи в плана са в размер на около 840 млн. eвро. Изпълнението на мерките ще доведе до икономия на енергия в размер на 384 100 MWh/годишно, както и до намаляване на емисиите на ФПЧ2,5 с 21 200 кг/г. и 322 700 кг/г. азотни диоксиди, а намалението на CO2 се очаква да бъде 213 800 т CO2/година.