В Стара Загора бяха събрани над 200 кг опасни битови отпадъци, съобщиха от общината.

На 8 и 9 ноември 2018 г. се проведе първата есенна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата и в нея се включиха много старозагорци.

В мобилни събирателни пунктове в парк "Зелен клин" и парк "Артилерийски" бяха предадени повече от 207 кг опасни отпадъци - остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини, негодни за употреба препарати за растителна защита и борба с вредители, живачни термометри и живак. Най-често гражданите предаваха за обезвреждане лекарства с изтекъл срок на годност.

Предвижда се системата за разделно събиране на опасни битови отпадъци да продължи да функционира и през следващите години. Два пъти годишно (пролет и есен) ще се организират мобилни събирателни пунктове, които ще са с продължителност най-малко два дни.

Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове ще се определят до 31 януари всяка година.

Извън периода на кампаниите гражданите могат да предават опасните отпадъци в Центъра за рециклиране на обект "Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора", в землището на с. Ракитница, който работи всеки ден от 8:00 до 19:00 часа. За приемане на отпадъците не се заплаща такса.

В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, след което се предават на лицензирани фирми за обезвреждане.