За цялата 2015 година в 78 пункта в София са направени над 1030 проби на питейната вода, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Изследването е по показатели на постоянно или периодично наблюдение, определено с Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейни цели.

Пробите вода се вземат на мястото на изтичането й, от кран на потребител, а показателите се изследват в лицензиран за целта Лабораторно-изпитвателен комплекс.

Провежда се и задължителен повторен лабораторен контрол на проби с микробиологични отклонения. При такива отклонения се издава незабавна заповед за спиране ползването на водоизточника за да не може замърсената вода да стига до потребителя.

За резултатите от наблюденията от Столичната РЗИ регулярно уведомява концесионера, Столична община и Министерство на здравеопазването.

След като изследване на асоциация "Активни потребители" показа, че от чешмите ни текат бактерии и фекалии, а често водата е прехлорирана, от РЗИ съобщават, че в София водата се пречиства с разрешен препарат.

Използвания от „Софийска вода“ АД биоциден препарат, е разрешен за употреба в страната и подходящ за целта. Внедрена е програма за постоянно електронно проследяване на стойностите на показателя „остатъчен свободен хлор“ в контролно-измервателни пунктове, разположени в ключови водоснабдителни обекти.

Така се осигурява постоянна, обективна и реална информация за качеството на извършваната дезинфекция и се гарантират микробиологичните показатели за безопасност на водата.

На територията на столицата функционират и обществени чешми, които се захранват от местни водоизточници, несвързани с ВиК мрежата. В един от посочените по-горе 1030 случаи на пробонабирания на питейна вода през 2015г., е установено несъответствие на качествата на водата от каптиран местен водоизточник и е издадено предписание и заповед за временно прекратяване ползването му за питейно-битови цели, твърдят от РЗИ.

От своя страна софиянци се оплакват, че множеството обществени чешми вече са пресъхнали, счупени или премахнати.