Близо половината от българите - 45,4% смятат, че бежанците могат да се интегрират успешно в българското общество. 55,2% от респондентите биха помогнали на бежанец да научи език - 30,6% или да си намери работа - 24,6%, в случай че е заселен в мястото, където живеят показва проучване за обществените нагласи към бежанците и хората, търсещи закрила в България направено за Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България.

Различията в културните обичаи и религиозните вярвания са в основата на страхове на местното население към бежанците и хората, търсещи закрила. Намаляват преките контакти на местното население с бежанци и хора, търсещи закрила в сравнение с 2013 година. Телевизията е основният източник на информация, който формира общественото мнение и нагласите към бежанците.

Снимка 347326

Източник: Върховен комисариат на ООН за бежанците

"Много българи имат страхове към бежанците и към това как интеграцията им ще повлияе на обществото. Голяма част от тези страхове се основава на неразбиране или погрешна информация. В същото време съм окуражен от заключението, че относително голяма част от населението подкрепя интеграцията и има желание да помогне на бежанците да станат пълноценна част от българското общество", коментира Матайс Льо Рут, представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България.

Снимка 347323

Източник: Върховен комисариат на ООН за бежанците

56% от хората вярват, че бежанците не могат да се интегрират в обществото поради културни или религиозни причини. Съществува и вярването, че бежанците не желаят да се установят в България, а целят да достигнат западни страни членки на ЕС.

Проучването, проведено през декември 2017, показва също, че голяма част от българите - 93% никога не са срещали бежанец или човек, търсещ закрила през последните няколко години. Респондентите заявяват, че основния източник на информация по теми, свързани с бежанци са телевизия - 94%, интернет - 20%, приятели - 19%, вестници - 11%, социални медии - 7%, радио - 7%.

Снимка 347324

Източник: Върховен комисариат на ООН за бежанците

През 2013, в началото на големия поток от бежанци, най-силните страхове на българите са били свързани със сигурността - 72%, опасността от разпространение на болести - 68% и загуби на работни места.

През 2017 доминиращите страхове са свързани със сигурността - 60% и културните и религиозни различия - 48%.

Снимка 347322

Източник: Върховен комисариат на ООН за бежанците

50% от респондентите заявяват, че само бежанци от страни с военни конфликти, като Сирия, трябва да бъдат приемани в България. 

Само 15% смятат, че хората, които са преследвани или нарушени техните човешки права в техните държави по произход, трябва да им бъде предоставена международна закрила.

Снимка 347327

Източник: Върховен комисариат на ООН за бежанците

Два признака поляризират общественото мнение по отношение на интеграцията: религията и цветът на кожата. 45% от всички респонденти са на мнение, че бежанците трябва да бъдат християни, а за 32% е важно те да имат бяла кожа.

По отношение на личния принос българите са готови да подкрепят интеграцията на бежанците, като им помагат да се запознаят с местния начин на живот, съдействат им в общуването и изучаването на български език. 55,2% от респондентите биха се ангажирали с дейности за интегрирането на бежанците в местната общност.

30,6% биха им помогнали да научат български език, а 24,6% биха им съдействали да намерят работа.

Снимка 347328

Източник: Върховен комисариат на ООН за бежанците

Проучването, поръчано от Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България, има за цел да изследва обществените нагласи към бежанците и хората, търсещи закрила в страната, както и причините и мотивите за отношението и поведението на българите спрямо тях. Проучването е проведено през декември 2017-та година. Използваната методология е национално представително проучване сред над 1000 респондента на възраст над 18 години и фокус групи в градовете София, Пловдив, Хасково и Видин.

Снимка 347329

Източник: Върховен комисариат на ООН за бежанците