Върховната административна прокуратура възложи на БАБХ да провери дали се спазват на изискванията за качество и безопасност на храните в училищата и детските градини.

Проверката е възложена на 9 септември. Целта е да се установи спазват ли се ли се изискванията, посочени в Закона за храните, относно качеството и безопасността на храните от кухни, предлагани в училища и детски градини.

Резултатите трябва да се синтезират в обобщен доклад, в който да бъдат отразени направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления и заповеди за налагане на принудителни административни мерки.

Докладът трябва да бъде предоставен на ВАП в определения срок.

Продължават проверките на БАБХ от началото на епидемиологичната обстановка в страната за предотвратяване на нарушения при предлагането на храни на пазара, а при констатирани такива - предприемане на действия от компетентност на контролните органи и санкциониране на нарушителите.