Експерти от регионалната екологична инспекция в Шумен са проверили свинеферми, където се отглеждат над 500 животни.

Отпадъците формирани от дейността могат да се обработят в пречиствателни станции или да се събират във водонепроницаеми лагуни, посочват от инспекцията.

Първият вариант се прилага в трите големи свинекомплекса, които работят на територията на Шуменска област. Те са в процедура по издаване на комплексно разрешително, чрез което ще се въведат мерки за предотвратяване на замърсяванията на водните обекти с нитрати.

Проверките на експертите са били за събирането на отпадъците в лагуни.

Земно-насипни лагуни имат свинефермите в с. Върбяни, община Каспичан и в Шумен. От собствениците експертите са изискали да представят програма за мерките, които ще се предприемат за да станат съоръженията водонепроницаеми и да се предотврати просмукването.

Бетонни са съоръженията на други две проверени свинеферми - в с.Царев брод и Смядово.

Друго важно изискване е получените отпадъци да бъдат използвани за наторяване. Собствениците на проверените обекти са представили договори за оползотворяване на торовата маса.