Опростени правила и по-гъвкав подход в общата селкостопанска политика ще гарантират, че тя ще постигне реално резултати и ще подпомага земеделските стопани, както и ще насърчава устойчивото развитие на селското стопанство в ЕС. Около това се обединиха експерти от ЕК .

Инициативата на Брюксел е държавите членки да поемат по-голяма отговорност, когато решават как и къде да инвестират средствата си по линия на общата селскостопанска политика, за да постигне амбициозните общи цели, свързани с околната среда, изменението на климата и устойчивото развитие.

Настоящата двустълбова структура се запазва, а чрез опростения и по-гъвкав подход ще бъдат набелязани подробни действия за постигане на целите, договорени на равнището на ЕС. Така всяка държава от ЕС ще разработи свой собствен стратегически план, одобрен от Комисията, в който ще определи как възнамерява да постигне целите.

Вместо върху съответствието с изискванията, акцента ще бъде поставен по-скоро върху наблюдението на напредъка и гаранциите за това финансирането да бъде насочено към постигане на конкретни резултати. Преминаването от общовалиден към индивидуализиран подход означава, че самата политика, както и въздействието й върху реалния живот ще бъдат по-близо до хората, които я прилагат на практика.

И след 20 години в ЕС българските фермери няма да бъдат третирани наравно

И след 20 години в ЕС българските фермери няма да бъдат третирани наравно

Визията на Еврокомисията за бъдещето на ОСП не е добра за България, притеснен Момчил Неков

Подкрепата за земеделските стопани ще продължи посредством системата за преките плащания. Изменението на климата и натискът върху природните ресурси ще продължат да оказват влияние върху селското стопанство и производството на храни.

Бъдещето на ОСП следва да бъде отражение на по-амбициозни цели по отношение на ефективното използване на ресурсите, грижата за околната среда и действията в областта на климата. Промяната в ОСП включват насърчаване на използването на модерни технологии за подпомагане на стопаните по места и повишаване на прозрачността и сигурността на пазара.

Акцент е поставен върху възможностите да се насърчават младите хора да започнат селскостопанска дейност.