Учените от академичните среди, научноизследователските организации и малките и средни предприятия могат да кандидатстват за обучение в Съвместния изследователски център (СИЦ) към Европейската комисия.

Научното звено отворя пилотно лабораториите и съоръженията си за научни работници от страните членки на ЕС през тази и до края на следващата година. Обучението цели учените да получат обучение на най-високо ниво и да създадат партньорски контакти със свои колеги.

Обученията са в областта на ядрената безопасност и сигурност (в лабораториите на Евратом), на химията, на биологичните науки и науките за живота, на физиката и на информационните и комуникационните технологии.

В Испра, Италия, ще са първите три отворени научни съоръжения на Съвместния изследователски център. В тях ще се извършват обучения по нанобиотехнологии и по безопасност и сигурност на сгради.

Очаква се постепенно СИЦ да осигурят достъп и до обектите си в Белгия, Германия и Холандия.

Българските учени, желаещи да кандидатстват за обучение в Съвместния изследователски център няма да бъдат разпределени по квоти, защото подборът ще се извършва на конкурентен принцип.

Всичко необходимо за кандидатстването може да намерите тук.