Мониторингова станция край Силистра ще следи за качеството на водата в р. Дунав.

Още 7 съоръжения влизат в експлоатация, като те са изградени по програма ФАР и с национално съфинансиране.

По 12 показателя ще бъде подаваната от тях информация. Всички станции са обхванати в информационна мрежа, по проекта е доставена и необходимата техника.

При превишаване на допустимите норми в Басейнова дирекция ще постъпва незабавна информация, а системата автоматично ще взема контролна проба. До 2 часа тя трябва да бъде взета от екип.

Следва анализ в съответната Регионална лаборатория за установяване на замърсителя и в какви граници е замърсяването