РИОСВ - София съгласува Плана за собствен мониторинг за 2007г. на „Кремиковци" АД по компоненти въздух и води, съобщиха от инспекцията.

Резултати от измервания в района ще има по веднъж на всяко тримесечие.

В плана е предвидено да се извършват измервания на вредни емисии в атмосферния въздух, във всички основни производства на металургичната фирма.

Ще се мерят вредните вещества - прах, олово, серен диоксид, азотни оксиди, общи въглеводороди, въглероден оксид и въглероден диоксид.