Европейската комисия предупреди България и Кипър за предстоящо наказание за пропуски при пречистването на градските води.

Според комисията България не е осигурила необходимото според Директивата 91/271 качество на пречистване на водите в 96 градски агломерации - това заключение е на база данни към 2014 г.

Депутатите затрупани със сигнали за отровна вода

Депутатите затрупани със сигнали за отровна вода

Депутатите искат междуведомствена комисия да следи водата

В последните 10 години България полага системни усилия за решаването на констатираните от комисията проблеми, твърдят от Министерство на околната среда и водите.

Те обясняват, че пречистването на отпадъчните води е приоритет за Министерство. И изтъкват, че над 2,3 млрд лв. от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 са насочени към изграждане на ВиК инфраструктура.

В предходния програмен период успешно са изпълнени 221 проекта в сектор "Води".Изградени/реконструирани са 50 пречиствателни станции за отпадъчни води.