Зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков иска ясно разписани права и задължения, ясна регламентация по отношение на собственост, планиране, изграждане и експлоатация на инфраструктурата, както и начин на финансиране за ВиК отрасъла в новия закон за водоснабдяването и канализацията.

Това заяви той при участието си в дискусията на тема "За устойчиво развитие на ВиК сектора и достойни работни заплати на работниците и служителите".

Николай Нанков подчерта, че в новия закон се предвижда собствеността и управлението на активите да бъдат ясно аргументирани, като темата за концесиониране в отрасъла не стои на дневен ред.

Предвижда се и специален раздел с конкретни разпоредби за по-опростена процедура за регулиране качеството на услугата при максимална защита на обществения интерес и неотменим праг на социална поносимост, който е 2,5% от средномесечния доход на домакинствата в една област. Възможен вариант е и разделянето на регулаторния орган.

В законопроекта се предвижда и създаването на предвидими финансови потоци. Един от възможните варианти е въвеждането на фиксиран компонент в цената на предоставяната ВиК услуга. В момента тя се формира на база разходите за доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Ще се обсъждат варианти за служебно изменение на цената при промяна на компоненти като минимална работна заплата, цена на електроенергията, на доставната вода и др.

Зам.-министърът коментира още, че в новия закон за ВиК се предвижда да бъдат включени и водни помощи като част от раздела за социалния аспект на услугата.

В законопроекта ще бъде включено също и развитието на човешките ресурси в отрасъла чрез регламентиране на възможности за повишаване на квалификацията на работниците и служителите.

По думите на Нанков чрез въвеждането на нови разпоредби трябва да се постигне съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води, ефективност на предоставяните ВиК услуги и социална поносимост на цените.

Той отбеляза, че концепцията за новия закон вече е разработена, като се очаква през следващата седмица да бъде сформира работна група, която да работи по конкретните текстове, като след това те ще бъдат подложени на гласуване в Народното събрание.