Нови образци на заявления влизат в сила от 2021 г., съобщават от Националния осигурителен институт.

Те са за преизчисляване на пенсии и за прехвърляне на средства във фонд "Пенсии".

От новата година се дава право на лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31 декември 2020 г. вкл. с намален индивидуален коефициент, да поискат до 30 юни 2021 г. вкл. преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, като заедно с това заявят прехвърлянето на средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд към фонд "Пенсии"/фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване.

Лицата от посочената категория могат да упражнят правото си за преизчисляване на пенсията им за осигурителен стаж и възраст без намаление на индивидуалния коефициент, като от 1 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. включително подадат в НОИ едновременно две заявления по образци:

- Образец УП-27 - Заявление за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;

- Образец УП-27.1 - Заявление за прехвърляне на натрупани средства по индивидуална партида в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"/фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване. То е адресирано до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено.

Всяко от заявленията се подава лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

От 1 януари 2021 г. е изменена разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване, като се регламентират два начина на преизчисляване на пенсиите, свързани с трудовата дейност на лицата:

- Служебно преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване на пенсиите работещите пенсионери не подават заявления в НОИ, като преизчисляването ще се осъществява от 1 април на съответната година.

- Ежегодно преизчисляване на пенсиите с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване лицата следва да подадат заявление обр. УП-28. Преизчисляването се извършва всяка година от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Ако преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж.