Омбудсманът Диана Ковачева настоява за спешни мерки в защита на гражданите от фирми за бързи кредити, колектори и ЧСИ.

Тя посочва, че броят на оплакванията от граждани е нараснал по време на извънредното положение.

"Задълженията на гражданите нарастват вследствие на непосилни лихви и такси. Спрямо тях се използват неправомерни методи за събиране на вземанията, някои от тях на ръба на закона", подчертава Ковачева в писмо до председателя на парламента Цвета Караянчева и председателката на правната комисия Анна Александрова.

Сред предложенията й в тази връзка са: чисто съдебно минало за работещите във фирмите за събиране на вземания; забрана да се дават сведения за длъжника на трети лица, като например на близки и работодатели; ограничаване на времето на общуване с длъжника.

Ковачева настоява да се въведе забрана дружествата, занимаващи се със събиране на просрочени вземания, да начисляват такси, неустойки или санкции, които не са предвидени в договора със съответния клиент/потребител, като при условие че събират вземанията, да се ограничат правата им до начисляване на разумните разноски по събиране на вземането.

Тя предлага и да се обмисли забрана на доставчиците на обществени услуги (монополисти) да прехвърлят вземанията си на такива дружества, тъй като те разполагат с достатъчен ресурс и възможности сами да организират събиране на дълга, вместо да ползват колекторски фирми.

6 месеца отсрочка на дълговете от колектори и бързи кредити иска Манолова

6 месеца отсрочка на дълговете от колектори и бързи кредити иска Манолова

Тя настоява и да се създаде Закон за колекторските фирми

По отношение на фирмите за бързи кредити анализът на жалбите на гражданите сочи, че оплакванията най-често са свързани със следните проблеми: наличие на неравноправни клаузи в договорите; прекомерни лихви, неустойки, такси; непредоставяне на достатъчна, точна и своевременна преддоговорна информация за вземане на информирано решение за сключване на договор за кредит или анекс към договор за кредит; предоставяне за подпис на непопълнени в цялост бланки на договор, както и малък размер на шрифта на важни клаузи по договора; липса на задълбочена проверка относно кредитоспособността на клиента, независимо че е регламентирано такова задължение; липса на информация при прехвърляне на вземания по договор за кредит; начисляване на недължими лихви или прекомерни обезщетения при предсрочно погасяване на кредит; непредоставяне на справки за дължими суми и оставаща част от дълга; използване на неправомерни методи за събиране на дълга.

Според обществения защитник, за да се предотвратят случаите на свръхзадълженост сред кредитополучателите и да се намали нивото на лошите кредити, трябва да се въведат по-строги изисквания за извършване на оценка на кредитоспособността на потребителите на финансови услуги. Тя пояснява, че това изискване съществува и сега, но не се изпълнява, поради което граждани с ниски доходи са изтеглили над десет бързи кредита, които очевидно не съответстват на техните доходи и които никога няма да могат да върнат.

Омбудсманът се затъпи пред колекторите за гражданите, затруднени от кризата с COVID-19

Омбудсманът се затъпи пред колекторите за гражданите, затруднени от кризата с COVID-19

Настоява за политика за работа с уязвими граждани

Кредиторът следва да е отговорен за предоставяното на кредита и да се стреми да предложи кредит, който по вид и размер да е адаптиран в най-голяма степен към финансовото състояние на потребителя в момента на сключването на договора и съответно потребителят да бъде в състояние да изпълни задълженията си по договора за кредит, предлага омбудсманът.

Относно начисляваните такси и неустойки от страна на фирмите за бързи кредити, съществува постоянна съдебна практика, според която в тези случаи чрез законни средства небанковите институции постигат незаконен резултат, т.е. заобикалят закон.

По отношение на претендирана неустойка за непредставяне в срок на поръчител или банкова гаранция съдът приема, че уговорката за заплащането на обезщетение за непредставяне в срок на обезпечение (поръчители) от длъжника по договора е нищожна, тъй като излиза извън присъщите й обезпечителна, обезщетителна и санкционна функции и прехвърля риска от неизпълнение на задълженията на финансовата институция за предварителна оценка на платежоспособността на длъжника върху самия длъжник и води до допълнително увеличаване размера на задълженията му.

Относно претендирана такса разходи, в съдебните актове се постановява, че такава договорна клауза, според която длъжникът следва да заплати на кредитора второ обезщетение за забава, различно от обезщетението за забава, за което е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, е нищожна. Приема се, че това противоречи на императивната разпоредба на чл. 33, ал. 1 от Закона за потребителския кредит (ЗПК), според която при забава на потребителя кредиторът има право само на лихва върху неплатената в срок сума за времето на забавата.

Омбудсманът призова фирмите за бързи кредити да дадат отсрочка на длъжниците

Омбудсманът призова фирмите за бързи кредити да дадат отсрочка на длъжниците

Индивидуален подход от фирмите към хората иска Диана Ковачева

За таксата за експресно разглеждане на документи съдът приема, че е нищожна клауза, поради обстоятелството, че увеличава многократно размера на кредита, без да има яснота относно насрещната престация.

Ковачева посочва, че очевидно съдът не допуска наличието на неравноправни клаузи в договорите за бързи кредити, но конкретните съдебни решения, с които те се отменят, засягат само конкретните искове и договорите, с които съдът е сезиран, което не решава общия проблем. Според нея самоконтролът в сектора на бързите кредити е недостатъчен.

Омбудсманът изтъква, че проблемите на гражданите с фирмите за бързи кредити и колекторските фирми поставят на отново на дневен ред въпроса с "вечния длъжник".

Относно проблемите, свързани с изпълнителното производство, Ковачева предлага да бъде обмислено въвеждането на законодателни мерки за по-добра защита на лицата, които са обезпечили чуждо вземане.

Тя настоява и да се обмисли възможността за законодателна защита на единственото жилище на длъжника - да не може да бъде продадено от съдебен изпълнител дори когато е ипотекирано до приключване на делото на длъжника поне на първа инстанция.