От есента администрациите с ПОС терминали и задължителен обмен на документи по електронен път. Припомняме правителството предприе мерки за намаляване на административната тежест на гражданите и бизнеса като министър-председателят Бойко Борисов дори се закани, че ще има уволнени министри, ако административната реформа не се случи.

Така всички министри още миналата седмица бяха задължени да изготвят справка-информация по отношение на административни услуги и режими, упражнявани от министерствата и второстепенните разпоредители към тях.

Борисов обеща смяна на министри, ако опашките продължат
Обновена

Борисов обеща смяна на министри, ако опашките продължат

Съдебната реформа не са болтовете на Лозан Панов

Росен Желязков, председател на агенция "Електронно управление" обяви на брифинг, че в така изготвената справка от 51 администрации на централните органи и на техните териториални подразделения, без общините, предоставяните услуги са 1422. "За тези услуги се изискват 5985 документа", коментира Желязков. "В голямата си част тези документи се повтарят и потвърждават от предходното заседание квалификацията на удостоверителните документи, които имат най-честа използваемост. Това са 12-те удостоверителни документа, за които биха могли да се обменят данни служебно през платформата "RegiX", допълни той.

Председателят на ДАЕУ оябив, че ще бъде направен анализ на режимите, които могат да отпаднат с изменение на нормативните актове. Анализ на режими, при които удостоверителните документи също могат да бъдат редуцирани, както и анализ на режими и услуги, при които удостоверителните документи следва да бъдат обменяни като данни, без да се изисква техен хартиен носител.

"Срокът за тези фази е определен до края на месец септември т.г.", обяви Желязков.

Освен това се предвижда да бъде въведена възможността за плащане с виртуални ПОС терминали след съгласуване с БНБ. Желязков каза още, че задължителното въвеждане на физически ПОС терминали в администрациите за плащане на отделните видове държавни такси също трябвало да стане тази есен.

"На днешното заседание беше приет и доклада за задължителното въвеждане на електронния документооборот между отделните администрации". До момента отделните администрации в страната ползват различни документооборотни системи. "Това не позволяваше в електронен вид да бъдат изпращани съответните документи от една на друга администрация, притежаващи две различни документооборотни системи. Преди месец беше утвърден протокол и правила за този електронен докуменооборот и ангажиментът, който следва да бъде изпълнен от септември т.г. е администрациите да обменят всичките си документи по електронен път.

Постепенно ще бъде изместван хартиеният документооборот за сметка на електронния", каза Желязков.

Припомняме дванадесетте електронни удостовиретелни документа, които бяха въведени от правителството са :

- удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенцията по вписванията;

- удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

- удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

- удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенцията по вписванията;

- удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция "Митници";

- удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;

- удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;

- удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;

- удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите;

- удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

- удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;

- удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.