От Светия Синод на Българската Православна Църква-Българска Патриаршия (БПЦ-БП) призовават за цялостна редакция на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. (НСД`2019-2030 г.).

Тъй като документът е визионерски за бъдещия период от 12 години, от БПЦ апелират Министерския съвет да преразгледа документа. Становището на Синода е публикувано на страницата на БПЦ.

От Светия Синод смятат, че приоритетите в тази стратегия трябва да бъдат съобразени с:

> опазване живота, здравето и добрите условия за развитие на детето;

> съхраняване на невинността на детското съзнание и повишаване на моралния капацитет и добродетелността на подрастващите;

> поощряване на ученолюбието и трудолюбието у децата;

> всяческо подпомагане на семейството като най-присъща среда и авторитетен институт за отглеждане и възпитание на детето.

Апелът към Министерския съвет е - първо да се съобрази с актуалните проблеми на българското дете и българското общество, оставащи все още неразрешени, въпреки прилагането на Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

II Да бъде защитено детето и неговия живот от момента на зачатието му.

III Да се преодолее изострящия се проблем с детското насилие; с непрекъснатото увеличаване на наркотичната и други зависимости сред децата (срв. с 9-10, НСД`2019-2030 г.)

IV Грижа за правилното и цялостно възпитание на детската личност. Осигуряване на качествено и многостранно образование.

V Защитеност на традиционните ценности и устои на българското семейство.

VI Защитеност на родителите и техните родителски права.

VII Съобразяване с нагласите и потребностите на българското общество и елиминиране на неприложими в българските условия чужди практики и политики по отношение на детето и семейството.

Джамбазки откривал много подводни камъни в новата стратегия за детето

Джамбазки откривал много подводни камъни в новата стратегия за детето

Институциите ще решават дали нашите деца ще учат за джендър идеологията, опасява се той

Духовните водачи на България обосновават подробно своите препоръки като се позовават и на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. За съобразяване с проблемите на българското дете и българското общество те припомнят оперативните цели в стратегията:

  • намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;
  • осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца;
  • подобряване на здравето на децата;
  • насърчаване на участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности." (с. 6, НСД`2019-2030 г.)

От Синода изтъкват, че оперативните цели не са реализирани, че липсват приоритетни цели и задачи за подобряване на духовно-нравственото състояние на българското дете, което без съмнение е важен фактор в "подобряването на качеството на живота на детето".

По аспект II - Защитеност на детето и неговия живот от момента на зачатието му от Светия синод съветват да бъдат идентифицирани рисковете и заплахите за детското развитие и да бъде мобилизирана необходимата публична подкрепа и ресурси. Ако по задоволителен за всички страни начин бъде преодоляно противоречието в българското законодателство и в Националната стратегия за детето 2019-2030 г. по отношение на узаконеността на аборта, обществото ни и децата ще имат нов шанс за пълноценно съществуване и благословен напредък, както и възможност за преодоляване на демографската криза.

"В този смисъл НСД`2019-2030 г. трябва да включи в своите рамки жизненият етап на детския живот от зачеването до 0 г. (срв. с. 13, НСД`2019-2030 г.)", пише в становището на Синода.

"Св. Синод на БПЦ-БП категорично отстоява опазването на най-великия Божий дар - човешкия живот, здравето и целостта на личността, като се противопоставя на всичко: което руши божествения ред в света; което води до духовна и телесна смърт; което обезобразява човешката природа; което заличава българската нация. Никаква причина, освен най-тежки и необратими заболявания на майката като остро изразена олигофрения, придружена с инвалидност и фатална недостатъчност на органните функции (непозволяващи пълноценното износване на дете), или напр. малформативни отклонения при самия плод като аненцефалията (заченато дете без глава), които правят по-нататъшния му живот и развитие невъзможни, не може да оправдае разрешеното от държавата и планирано унищожаване на детски живот в утробата на майката с голям риск за нейния живот и третирането на убитите деца като "болничен отпадък", пише в становището на Синода, позовавайки се на Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ), Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и много други международни документи.

Петков одобрява "дете-центрирания подход" на Стратегията за детето

Петков одобрява "дете-центрирания подход" на Стратегията за детето

Детето се разглежда като носител на права, а не като пасивен обект, посочи той

Св. Православна Църква подпомага, пази, благославя и освещава човешкия живот. Така също и държавата е призвана непоколебимо да го защитава във всеки негов етап от самото му зачатие.

Относно преодоляването на детското насилие и наркотичната зависимост сред децата, от БПЦ са категорични, че трябва да се говори на децата да избягват алкохола, цигарите и наркотиците, вместо да се казва, че марихуаната в малки дози не вреди.

За грижата за правилното и цялостно възпитание на детската личност. Осигуряване на качествено и многостранно образование от Синода препоръчват държавата да има за приоритет духовно-нравственото ограмотяване и възпитание на децата и учениците в България. Това възпитание трябва да е съобразено с традиционните ценности на българското общество и с исконното право на родителите да възпитават децата си, бидейки най-непосредствен и незаменим авторитет в живота на детето.

"По-правилно подрастващите поколения да бъдат възпитавани относно ценността на истинската любов, а не за сексуалността, изведена вън от контекста на любовта. Така също на младежите и девойките следва да се преподава, че най-добрата контрацепция е въздържанието в интимния живот, съответно на възрастта и семейния им статус, а не сексуалната всепозволеност при употребяване на контрацептивни средства преди и извън брака", пише в позицията.

От БПЦ препоръчват да се преосмислят принципите за ранно сексуално обучение в и извън училищата.

"Настояваме в НСД`2019-2030 г. да бъде заложена стратегическата цел предметът Религия да бъде включен в Раздел А на учебния план - ЗУЧ (в задължителните учебни часове), а не да е само част от ИУЧ (избираемите учебни часове) и ФУЧ (факултативните учебни часове). Чрез религиозното образование в детските градини и училищата се образоват не само умовете, но и сърцата на най-малките членове на нашето общество", пише в позицията.

По аспект V - Защитеност на традиционните ценности и устои на българското семейство от БПЦ препоръчват Стратегията за детето да защитава, а не да подлага на преоценка традиционния ред и устоите на българското семейство.

"Вие, децата, бъдете послушни на родителите си, в името на Господа, защото това е справедливо. "Почитай баща си и майка си" (това е първа заповед с обещание), "за да ти бъде добре, и да живееш дълго на земята". И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне." (Послание на св. ап. Павел до ефесяни, 6:1-4) Този християнски подход векове наред е давал отлични плодове, които са предотвратявали разрастването на бездуховността, непослушанието, социалната деградация, разврата, насилието и разрушителните зависимости сред младите поколения", мотивират се от Светия синод.

За защитеността на родителите и техните родителски права от БПЦ уверяват, че колкото са защитени правата на детето, толкова трябва да бъдат защитени и правата на неговите родители. Родителският авторитет не следва да бъде занижаван в НСД`2019-2030 г. чрез изкуствени и крайни ограничения по отношение на възпитателните методи, които могат да бъдат използвани в отглеждането на децата. Родителите не бива да бъдат лишавани от правото им да осигуряват и да избират вида детско възпитание и образование според своите морални, религиозни и педагогически убеждения.

Св. Синод счита, че наред с това трябва да се избегне стратегическо толериране и непропорционално завишаване правата на държавата в сферата на възпитанието и отглеждането на детето.

"Никой не трябва де бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот", цитират международни документи от Светия синод. Тъй като НСД`2019-2030 г. съдържа твърде много общи и недефинирани в закона термини, тя залага риск за фатални грешки в преценката на държавата, за сериозни злоупотреби и за пагубни решения спрямо детския живот и развитие.

При възникването на някакъв проблем, свързан с детето, тези, които са го родили, отглеждат го и го възпитават, в никакъв случай не бива да бъдат вкарвани в ролята на "първи обвиняеми" и "презумпционно виновни". Още по-малко би трябвало стратегията да допуска отделянето на детето от родителите му при недостатъчни, нееднозначни и противоречиви данни за тормоз в семейството спрямо детето (срв. с. 37, НСД`2019-2030 г.).

Също така НСД`2019-2030 г. трябва да избегне узаконяването на насилствената институционализация на децата (между 0-3 г. възраст в детските ясли и между 3-7 г. възраст в детските градини и училищата) без никаква възможност за алтернативно решение на техните родители. В тази крехка възраст най-първото право и най-ключовият интерес на детето е да прекарва колкото се може повече време със своите родители, от което зависи цялостното му психофизическо развитие. Този интерес трябва да бъде защитен съобразно желанията и възможностите и на родителите.

Относно аспект VII - Съобразяване с нагласите и потребностите на българското общество и елиминиране на неприложими в българските условия чужди практики и политики по отношение на детето и семейството от БПЦ препоръчват документите да се съобразяват с българския дух.

Отхвърлянето от българското общество на Истанбулската конвенция е достатъчно знаков пример за това, че всяка национална стратегия трябва да се съобразява с нагласите на българския народ. Народът ни засвидетелства пред управляващите, че не одобрява формите на семейното, образователното и социалното експериментиране и инженерство, особено тези, внасяни отвън. Така също българското семейство не би приело стратегия, с която се нарушават вековните му традиции, религиозно-нравствените му устои и чувствителната сфера, сързана с отглеждането, възпитанието и образованието на българските деца. При несъобразяване с тези фактори одобряването на НСД`2019-2030 г. би се превърнало в инструмент за противопоставяне на държавата и семейството, пишат от БПЦ.