169 312 са подадените заявления за отпускане на целева помощ за отопление към 1 септември 2017 г. Отпуснатите помощи са 100 911, отказите - 17 966, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Сумата на новия месечен размер на целевата помощ за отоплителен сезон 2017/2018 година е 73,02 лв. Общият размер за петте месеца на целия отоплителен сезон - 365,10 лева. Кандидатстващите лица и семейства подават своите документи в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес, кампанията ще продължи до 31 октомври 2017 г.

От 17 юли 2017 г., увеличеният размер на пенсиите и на месечните помощи за деца с трайно увреждане не се отразява при определяне на диференцирания минимален доход за достъп до този вид помощ.

За отоплителен сезон 2016/2017 г., когато размерът на помощта бе 72,46 лева месечно или общо 362,30 лева, целева помощ за отопление беше отпусната на 217 635 лица и семейства.