През юли 2021 г. общият показател на бизнес климата остава на равнището си от юни. Това сочат данните на НСИ.

Подобрение на показателя се наблюдава в строителството и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец, а в промишлеността е регистрирано понижение.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 1.4 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Снимка 540984

Източник: НСИ

Анкетата регистрира подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, недостатъчното търсене от страната и факторът "други" .

По отношение на продажните цени в промишлеността 15.5% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

През юли съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 1.0 пункт в резултат на оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 6.9 при 5.9 през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Снимка 540985

Източник: НСИ

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният проблем за развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила. Регистрирано е нарастване на негативното влияние на фактора "цени на материалите", който измества на четвърто място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени мениджърите продължават да имат известни намерения за увеличение през следващите три месеца.

Снимка 540986

Източник: НСИ

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 1.2 пункта, което се дължи на по-позитивните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават резервирани.

Най-сериозните затруднения за предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени е отчетено нарастване на дела на търговците на дребно, които прогнозират те да се повишат през следващите три месеца .

През юли съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва приблизително нивото си от предходния месец. Оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения.