До края на март 2007 г. е срокът за предаване в РИОСВ - София на годишните отчети на фирмите, използващи озоноразрушаващи вещества.

Този ангажимент е свързан с изискванията на Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой.

От екоинспекцията съобщават, че най-често използваните от тях са различни фреони (съдържат се в климатични инсталации, халони (използват се при пожарогасителите), т.нар. флуорирани парникови газове (в хладилните инсталации), метил бромид и др.

РИОСВ - София извършва контрол на хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 килограма хладилен агент. Проверките се извършват един път годишно с преносим уред, отчитащ херметичността на инсталациите.

През 2006 г. са проверени над 25 инсталации. Не са установени нарушения според действащото законодателство.