Асоциацията на организациите на българските работодатели настояват за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, приет в края на 2018 г. За това те се обръщат в писмо до премиера Бойко Борисов.

Според тях с този правилник се въвежда нова административна и финансова тежест за бизнеса, което предвижда нотариална заверка на подписа при заявяване на подлежащите на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ данни.

От асоциацията предлагат от правилника да се заличат думите "с нотариална заверка на подписа" и също така изречението "Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!", тъй като според тях това само ще утежни, забави и оскъпи процедурата по обявяването на собствениците в Търговския регистър.

Работодателите са на мнение, че тази заверка на подписа при подаване на декларация относно действителния собственик няма да доведе до повече сигурност в търговския оборот или до по-голяма правна тежест на документа. Те смятат, че същото може да бъде заменено с обикновена писмена форма.

В чл. 63 от ЗМИП се урежда вписването по партидите в Търговския регистър на действителните собственици от страна на юридическите лица, като се определя, че формата и съдържанието на декларацията за това ще бъдат регламентирани в правилника за прилагане на закона.

По повод формата в чл. 38 от ППЗМИП от асоциацията подчертават, че се поставя изискване за нотариална заверка на подпис на декларацията, а в Приложение № 3 изрично се посочва, че "Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!". Така посочената декларация следва да се подпише от представляващите юридическите лица (управители, изпълнителни директори, прокуристи), които извършват вписвания по партидите на съответните дружества в Търговския регистър по строго определен от закона ред.

От асоциацията обясняват, че така при вписването на един изпълнителен директор същият предоставя нотариално заверен образец на подписа си, като така удостоверява начина, по който ще полага същия, действайки в това си качество.

По думите им с това при промяна на обстоятелства по партидите на дружествата изпълнителният директор подава декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства. Така не подлежи на съмнение, че предоставената от представляващите и управляващи декларация за действителен собственик, е подписана именно от тези лица.

Работодателите отбелязват, че изискването за нотариална заверка на подписа, има възможност да бъде заобиколено, като в такъв случай съответното лице би носило наказателна отговорност.