Сметната палата извърши одит на изпълнението "Ефективност на общинските мерки за намаляване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) в град София" за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2015 г.

Сметната палата е дала 2 препоръки на Столичния общински съвет. Едната е да се приеме програмата за управление на КАВ 2015 - 2020 г. с дефинирани мерки за ФПЧ2,5, а другата - да се предприемат действия за приемането на програма за опазване на околната среда на Столична община.

Към кмета на София са отправени 5 препоръки, сред които подобряването на контрола и определянето на персонални отговорности за изпълнението на мерките.

От анализ на Столична община на територията на гр. София са установени стойности на фини прахови частици над допустимите норми - това са частици от земен прах, от прах от изгаряне на дърва и въглища за битово отопление, от дизелово гориво при МПС.

Резултатите от него показват, че изпълнените мерки от Столична община водят до значително намаляване на средногодишните стойности на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици, но все още не е постигната във всички пунктове на измерване средногодишната норма за опазване на човешкото здраве.

През последните 20 години Столична община е с най-бързо урбанистично развитие в страната, което води след себе си екологични проблеми. Те изискват активна и целенасочена политика за подобряване на здравословната среда както за природните екосистеми, така и за гражданите.

Наблюдава се сезонност на измерените концентрации, което се дължи на битовото горене през зимния период - изхвърляните в атмосферата вредни емисии са получени от изгаряне на твърди горива за отопление, характерни за крайградските, промишлените зони (към 2011 г.) и ромските квартали в София.

Целогодишен замърсител е транспортът и по-точно лошото състояние на пътната инфраструктура или пътната настилка. Източник на прах са и строителството, непочистените строителни площадки, нередовното почистване на улиците. Друг замърсител са изхвърляните сажди от изгарянето на дизелово гориво от автомобили. Немаловажен е фактът, че област София е най-малка по територия и най-голяма по население сред всички други области.

Според експертите в МОСВ през 2015 г., фините прахови частици са единственият замърсител, за който страната има проблем на национално ниво с постигането и поддържането на нормативно определените пределно допустими норми. Основна причина за това от една страна е широката употреба в бита на твърди горива и остарели в техническо отношение горивни устройства, а от друга - метеорологични и географски особености.

От анализа на данните е установено, че има превишаване на ФПЧ10 над допустимата норма (40 mg/m3) за периода 2011 - 2012 г. във всички пунктове, с изключение на АИС "Копитото".

През периода 2013 - 2014 г. се наблюдава намаляване на стойностите на ФПЧ10 и достигане на нива под допустимата стойност на пункта при един от пунктовете - Гара Яна, поради обявяване в несъстоятелност на "Кремиковци" АД и стартиране прекратяване на дейността на предприятието от 2009 г.

През 2015 г. се наблюдава намаляване на стойностите и достигане на нива под допустимата норма при пунктовете АИС "Надежда" и АИС "Хиподрума", но има значително превишаване над допустимата норма при АИС "Младост" (55.04).

От данните за 5-годишен период се наблюдава намаление на стойности на ФПЧ10 под нормата през 2015 г. при 3 от общо 7 пункта (Гара Яна, АИС "Надежда" и АИС "Хиподрума"). За един от тези 3 пункта, намаляването на ФПЧ10 не се дължи на изпълнение на мерките по Програма КАВ 2011 - 2014 г.

Постигнати са резултати за намаляване на концентрациите на ФПЧ10 в кв. "Надежда" и в кв. "Хиподрума" чрез изпълнението на мерки по Програма КАВ 2011 - 2014 г. В кв. "Надежда" са изпълнени дейности, свързани с основния ремонт на надлез Надежда, с изграждането на втория метро диаметър, изграждането на велоалеи и използването на екологични превозни средства.

В кв. Хиподрума са изпълнени дейности по изграждането на велоалеи, изграждане на кръстовища на две нива, действа режим на почасово платено паркиране (зелена зона) по граничните улици и булеварди, използване на екологични превозни средства.

Според данни на Столичната регионална здравна инспекция за заболеваемостта на населението на София заболеваемостта от остри респираторни заболявания на горните дихателни пътища, хроничен бронхит, пневмония и алергичен ринит при възрастните се увеличава. Това означава, че все още не е постигнат дългосрочния ефект от изпълнението на общинските мерки за намаляване на нивата на замърсителите на атмосферата с фини прахови частици.

Изготвена е програма за управление качеството на атмосферния въздух за периода 2015 - 2020 г. през декември 2016 г., но тя все още е в процес на одобрение от Столичния общински съвет.

Сметната палата започна нов одит "Ефективност и ефикасност на мерките, предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове".

Одитът на българската Сметна палата е част от кооперативен одит за качеството на въздуха в Европа, който извършат Върховните одитни институции на още 17 европейски страни, сред които Холандия, Полша, Испания, Швейцария, Унгария, Словакия и Европейската сметна палата.