Началникът на Националния военен университет "Васил Левски" бриг. ген. Иван Маламов и генералният директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура" инж. Красимир Папукчийски подписаха договор за сътрудничество.

Според документа Националният военен университет ще подготвя и обучава кадри за нуждите на железопътната компания. Ангажимент на университета е да организира курсове за следдипломна квалификация за повишаване на квалификацията на служители на НКЖИ.

"И аз съм възпитаник на военно училище и знам какво може да даде един военен университет - подготвени, отговорни кадри и родолюбци, които в последните години се оказаха изключително необходими за развитието на нашата държава", заяви след подписването на договора инж. Папукчийски.

Той припомни, че Националната компания "Железопътна инфраструктура" съществува от 2002 г. и управлява и стопанисва повече от 6500 км железопътна мрежа, 270 гари, над 300 тунелни съоръжение, около 1000 мостови съоръжения. Като инфраструктурен управител НКЖИ осигурява равнопоставени условия при използването на железопътната мрежа от лицензирани превозвачи, в момента 13 частни товарни, 1 държавен товарен и 1 пътнически превозвач.

НКЖИ е най-големият работодател в страната с над 10 800 служители.

Със своите структури компанията предлага работни места в 279 населени места. Осъществява дейността си в четири направления: Управление движение на влаковете и капацитета - с три регионални поделения - София, Пловдив и Горна Оряховица /298 броя гари към тях/; Железен път и съоръжения - с шест регионални поделения - София, Враца, Пловдив, Горна Оряховица, Бургас и Шумен и 41 броя жп участъци към тях; поделение Електроразпределение - с три регионални поделения София, Пловдив и Горна Оряховица и 47 броя подрайони; поделение Сигнализация и телекомуникации - с три регионални структури София, Пловдив и Горна Оряховица и 79 броя участъци.

Университетите, с които ДП НКЖИ има сключени договори са: ВТУ "Тодор Каблешков", Университет по архитектура, строителство и геодезия, Университет за национално и световно стопанство, Висше строително училище "Любен Каравелов", Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" и Бургаски свободен университет.

Компанията има сключени договори и с три професионалните гимназии в София, Горна Оряховица и Карлово, обучаващи кадри за железопътния транспорт.

За успешното стартиране на професионална кариера на учениците и студентите, ДП НКЖИ предлага възможности за включване им в следните програми: Стипендиантска програма за ученици; Стипендиантска програма за студенти; Стажантска програма за студенти; Програма за млади специалисти от ВУЗ в системата на ДП НКЖИ.