Природозащитната организация WWF и Интерпол започват проект срещу незаконната сеч.

По думите им ограничаването на престъпленията срещу околната среда не може да стане само с въвеждането на законодателни мерки и санкции при проверки от страна на отговорните власти, а се налага разбиране и участие от цялото общество.

В проекта се включват WWF Дунавско-Карпатска програма, WWF-Германия, Интерпол, WWF-Румъния, WWF-Франция, WWF-Белгия, WWF-ЕПО и WWF-България.

В Белгия и Франция обучението ще се съсредоточи върху системи за проследяване на продукцията. Продуктите често се внасят чрез големи и трудни за контрол пристанища.

В Румъния, България, Словакия и Украйна проектът ще се съсредоточи върху незаконната сеч в рамките на ЕС и върху трансграничните горски престъпления.

В сътрудничество с Интерпол, WWF започва работа по изграждането мрежа от заинтересовани страни за по-ефективно противодействие на престъпленията в горския сектор.

Проектът включва дейности по обмен на информация, изграждане на капацитет на гражданските организации, работещи по темите с незаконните дейности в горите, както и на отговорните държавни институции.

WWF цели също и да превърне гражданското общество в партньор на властите в борбата с незаконния дърводобив.

Според природозащитниците нелегално добитата дървесина все по-често прониква на пазара за дървен материал чрез корупционни практики, измами и фалшифициране на документи.

По думите им поради избягването на плащането на данъци, лицензи и разрешителни, незаконната сеч наводнява пазара, подбива цените и води до огромни загуби за компаниите, които се стремят да произвеждат дървен материал в рамките на закона.

Според анализа на WWF относно незаконния дърводобив, годишният обем на незаконната сеч в България достига между 1/4 и 1/3 от общия добив.

Основните незаконни дейности са свързани с отсичане на дървета без марка, извършване на сечи без позволително, превозване на без съответния документ, както и манипулиране на количеството на добития материал.

Според данните годишно чрез незаконния добив на дървесина сивият сектор в горското стопанство генерира скрити приходи от около 150 млн. лева.

Нели Дончева, ръководител на практика "Гори" във WWF подчертава, че негативната тенденция у нас продължава, а това поставя под въпрос ефективността на предприетите от държавата мерки за намаляване на незаконния дърводобив.

По думите ѝ затова са необходими обединени усилия в сектора и изграждането на интегрирана мрежа за обмен на информация, завишаване на контрола и прозрачността.

През 2013 г. Европейският съюз е приел Регламент за дървения материал (EUTR) с цел да се сложи край на незаконния дърводобив и търговия с дървесни продукти.