В Агенцията за социално подпомагане започна приемането на заявления за получаване на еднократна помощ от 375 лева за родители в неплатен отпуск, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Еднократната парична помощ се отпуска заради удължаването на срока на извънредното положение и нарастващия брой семейства с деца, затруднени да задоволят своите здравни, комунално-битови или други жизненоважни потребности

Нов пакет от мерки за подкрепа на икономиката обсъждат в Тристранката

Нов пакет от мерки за подкрепа на икономиката обсъждат в Тристранката

Повишиха цената на нощния труд от 1 януари 2021 г.

Заради удълженото извънредно положение много родители излизат в неплатен отпуск. Помощта ще се отпуска еднократно помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в максимален размер. Тя ще бъде в рамките на бюджета на Агенцията за социално подпомагане за 2020 г., пишат от АСП.

Предвидено е от тази възможност да се възползват семейства с деца до 12-годишна възраст, в които към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, няма/т право на платен отпуск или то вече е реализирано, и ползват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване от работодателя извършване на дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска.

Еднократната финансова помощ ще се получава според подоходен критерий. Месечният доход на член от семейството не трябва да надвишава 610 лв. Важно условие е родителите да нямат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови доходи. За да получат тази еднократна помощ родителите трябва през 2020 г. да не са получавали еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Нямат право на тази еднократна помощ родители, които са включени в схемата 60/40 и да са изчерпали платения си отпуск.

Двамата родители или родителят, отглеждащ сам дете, трябва да са били осигурявани през последните 6 месеца. Помощта може да бъде отпусната, ако детето/децата от семейството са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

Кандидатстването за отпускане на еднократната помощ започва от днес - 14 април 2020 г. Заявления могат да се подават в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, по пощата с известие за доставяне и на ao@asp.government.bg. Подробна информация за това можете да намерите на страницата на Агенцията в рубрика "Коронавирус COVID 19".