Земеделците, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената продукция. Това трябва да стане в периода между 2 и 31 януари 2018 г, съобщават от Държавен фонд "Земеделие".

Земеделците трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи в ДФ "Земеделие". Бланки и инструкции са налични на сайта на фонда.

До 31 януари земеделците трябва да подадат попълненият по образец опис на електронен и на хартиен носител, придружени от заверени копия на описаните документи. Те се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата - физическо лице или по адрес на управление на фирмата, ако бенефициентът е юридическо лице или едноличен търговец.

От ДЗП напомнят, е при попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се променя формата на зададената таблица.

От Фонда информират, че не подлежат на подпомагане кандидати по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, които не са предоставили в определените срокове декларация и опис по утвърдения образец.