Върховният административен съд потвърди санкция на Комисията за защита на конкуренцията от 345 000 лв., наложена на дружествата "НОЛА 7" ЕООД, СД "ЛЮТО - Георгиев и сие", ЕТ "ВЕБАКОМ - Едуард Тодоров" и Сдружение "Национална асоциация СПА и уелнес центрове", гр. София за извършени нарушения и налагане на антиконкурентно сътрудничество.

Проучването на КЗК е установило, че предприятията са провеждали серия от срещи под формата на заседания на УС на Сдружението, в което членуват, на които са съгласували определяне на цени и търговски условия.

Създали са и прилагали механизъм за антиконкурентно сътрудничество чрез система от етични правила и възможност за разпределяне на пазари чрез бойкотиране на конкуренти и манипулиране на търгове, пише Finance.news.bg.

Сдружението е упражнявало контрол по изпълнението на тези решения и уговорки, вкл. и чрез събиране и обмен на "чувствителна информация" относно предприятия - длъжници, некоректни платци и др.

В своето решение съдът потвърждава установеното от КЗК, като изтъква, че наличието на обмен на сведения от поверителен характер чрез браншовата организация ограничава възможността за свободно и независимо участие на дружествата-конкуренти на пазара и пречи на формирането на индивидуално стопанско поведение, продиктувано от естествените икономически процеси.

Високата прозрачност на пазара способства за координиране и унифициране на търговската политика на стопанските субекти в нарушение на правилата на конкуренция, като определя поведението им според това на останалите участници.