Европейската комисия предложи създаването на цифрово зелено удостоверение за улесняване на безопасното и свободно движение на гражданите в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19, съобщават от Комисията.

Цифровото зелено удостоверение ще представлява доказателство, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, е получило отрицателен резултат от теста или е преболедувало COVID-19. То ще бъде налично безплатно в електронен формат или на хартиен носител. Ще включва QR код за гарантиране на сигурността и автентичността на удостоверението.

Комисията ще създаде портал с цел да се гарантира, че всички удостоверения могат да бъдат проверявани навсякъде в ЕС, както и ще съдейства на държавите членки при техническото изпълнение на удостоверенията. Държавите членки продължават да носят отговорност за решаването кои ограничения, свързани с общественото здраве, могат да бъдат отменени за пътуващите, но ще трябва да прилагат тази отмяна по същия начин за пътниците, притежаващи цифрово зелено удостоверение.

Испания готви ваксинационни паспорти през май

Испания готви ваксинационни паспорти през май

Майорка и Ибиса искат първи да посрещнат чуждестранни туристи с ваксинационни паспорти

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова коментира, че удостоверението предлага общоевропейско решение за гарантиране, че гражданите на ЕС се възползват от хармонизиран цифров инструмент в подкрепа на свободното движение в ЕС.

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс каза, че предложението гарантира, че гражданите на ЕС и членовете на техните семейства могат да пътуват безопасно и при минимални ограничения това лято.

Русия скастри ЕС за имунизационните паспорти, били срещу доброволната ваксинация

Русия скастри ЕС за имунизационните паспорти, били срещу доброволната ваксинация

"Това означава, че хората ще бъдат принудени да се ваксинират"

Основни елементи на регламента, предложен от Комисията:

Достъпни и сигурни удостоверения за всички граждани на ЕС:

Цифровото зелено удостоверение ще обхваща три вида удостоверения — удостоверения за ваксинация, удостоверения за направен тест (NAAT/RT-PCR тест или бърз тест за антигени), и удостоверения за лицата, преболедували COVID-19.

Британия обсъжда ваксинационните паспорти с ЕС

Британия обсъжда ваксинационните паспорти с ЕС

Председателства Г7 и може да съгласува международна система за пътуване, работа или туризъм

Удостоверенията се издават в електронен формат или на хартиен носител. И при двете версии ще е налице QR код, който ще съдържа необходимата ключова информация, както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на удостоверението.

Комисията ще създаде портал и ще съдейства на държавите членки да разработят софтуер, който органите могат да използват за проверка на всички удостоверения навсякъде в ЕС. Личните данни на притежателите на удостоверение не преминават през портала, и не се запазват от проверяващата държава членка.

Повечето германци искат имунизационни паспорти за COVID-19

Повечето германци искат имунизационни паспорти за COVID-19

16% подкрепят въвеждане на "зелени паспорти" веднага

Удостоверенията ще бъдат достъпни безплатно и на официалния език или езици на издаващата държава членка и на английски език.

Недискриминация:

Всички граждани — ваксинирани и неваксинирани, следва да се възползват от цифрово зелено удостоверение, когато пътуват в ЕС. С цел избягване на дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, Комисията предлага да се създаде не само оперативно съвместимо удостоверение за ваксинация, но също и удостоверения за направен тест за COVID-19 и удостоверения за лица, които са преболедували COVID-19.

Едни и същи права за пътуващите с цифрово зелено удостоверение - когато държавите членки приемат доказателство за ваксинация, за да отменят някои ограничения, свързани с общественото здраве, като тестване или поставяне под карантина, от тях ще се изисква да приемат при същите условия удостоверения за ваксинация, издадени в рамките на системата за "цифрово зелено удостоверение". Това задължение ще бъде ограничено до ваксини, които са получили валидно в ЕС разрешение за търговия, но държавите членки могат да решат да приемат допълнително и други ваксини.

Ваксинационните паспорти тревожат организациите за граждански права

Ваксинационните паспорти тревожат организациите за граждански права

Предвиждат се за пътуване в чужбина или за предоставяне на достъп до места като ресторанти и барове

Уведомяване за други мерки - ако държава членка продължава да изисква от притежателите на цифрово зелено удостоверение да останат под карантина или да се тестват, тя трябва да уведоми Комисията и всички останали държави членки, както и да обоснове причините за такива мерки.

Само съществена информация и защитени лични данни:

Удостоверенията ще включват ограничен набор от информация като име, дата на раждане, дата на издаване, релевантна информация за ваксината/теста/преболедуването и уникален идентификатор на удостоверението. Тези данни могат да бъдат проверени само за да се потвърди или провери автентичността и валидността на удостоверенията.

Цифровите зелени удостоверения ще бъде валидни във всички държави членки на ЕС, както и отворени за използване за Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Цифровото зелено удостоверение следва да се издава на граждани на ЕС и на членове на техните семейства без значение националността им. То следва да се издава и на граждани на държави извън ЕС, които пребивават в ЕС и на посетители, които имат право да пътуват до други държави членки.

В ЕС разделени за имунизационните паспорти

В ЕС разделени за имунизационните паспорти

Южните страни членки на Общността подкрепят идеята

Системата за "цифрово зелено удостоверение" е временна мярка. Тя ще бъде прекратена след като Световната здравна организация (СЗО) обяви края на извънредната ситуация в областта на общественото здраве, свързана с COVID-19.

За да бъде готова преди лятото, предложението трябва да бъде прието бързо от Европейския парламент и от Съвета.

Успоредно с това държавите членки трябва да изпълнят рамката за доверие и техническите стандарти, договорени в рамките на мрежата за електронно здравеопазване, да гарантират навременното прилагане на цифровото зелено удостоверение, тяхната оперативна съвместимост и пълното съответствие със законодателството за защита на личните данни. Целта е техническата работа и предложението да приключат през следващите месеци.

За да бъдат спазвани мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, пътниците в ЕС бяха помолени да предоставят различни документи като медицински удостоверения, резултати от тестове и декларации. Липсата на стандартизирани формати доведе до проблеми за пътниците при придвижването им в рамките на ЕС. Докладвано бе и за фалшиви или подправени документи.

В изявлението си, прието след неформалните видеоконференции от 25 и 26 февруари 2021 г., членовете на Европейския съвет призоваха за продължаване на работата по общ подход спрямо удостоверенията за ваксинация. Комисията работи с държавите членки в рамките на мрежата за електронно здравеопазване — доброволна мрежа, свързваща националните органи, отговарящи за електронното здравеопазване, по подготовката на оперативната съвместимост на удостоверенията за ваксинация. На 27 януари бяха приети насоки, които бяха актуализирани на 12 март, като на същата дата бе приет проектът на рамката за доверие.

Днес Комисията прие законодателно предложение за създаване на обща рамка за цифрово зелено удостоверение. Комисията прие също така допълнително предложение, за да се гарантира, че цифровото зелено удостоверение се издава също и на граждани на държави извън ЕС, които пребивават в държавите членки или в асоциираните към Шенген държави, и на посетители, които имат право да пътуват до други държави членки. Поради правни причини са необходими отделни предложения за обхващане на граждани на ЕС и на граждани на държави извън ЕС, като за целите на удостоверенията няма разлика в третирането на граждани на ЕС и на отговарящи на условията граждани на държави извън ЕС.

Най-новата информация относно мерките във връзка с коронавируса, както и относно ограниченията за пътуване, предоставена ни от държавите членки, е на разположение на платформата Re-open EU.