Повече от 50 000 мигранти са разселени в страни членки на ЕС от 2015 г. насам. Почти 35 000 бежанци са разселени от Гърция и Италия в други страни членки.

През 2018 г. незаконната имиграция достигна до нивата преди кризата: 150 000 мигранти, което е най-ниското ниво за последните 5 г. ( 25% по-малко спрямо 2017 г. и 90% в сравнение с пика на кризата през 2015 г.).

Преди заседанието на Европейския съвет през март Европейската комисия прави равносметка на постигнатия през последните 4 години напредък и посочва мерките, които все още са необходими, за да се посрещнат непосредствените и бъдещите предизвикателства, свързани с миграцията.

Европа вече не е засегната от миграционната криза, която преживяхме през 2015 г., но структурните проблеми остават, обяви първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс.

В продължение на 3 последователни години броят на пристигащите постоянно намалява, като настоящия им брой е само 10% от пиковите стойности през 2015 г. През 2018 г. бяха засечени около 150 000 незаконни преминавания на външните граници на ЕС. При все това фактът, че броят на незаконно пристигащите е намалял, не е гаранция за бъдещето, като се има предвид вероятността миграционният натиск да продължи. Ето защо прилагането на всеобхватен подход за управление на миграцията и защита на границите е от съществено значение, отбелязват от Комисията.

Най-неотложните въпроси, по които е необходима допълнителна работа, са:

По маршрута през Западното Средиземноморие: подкрепата за Мароко трябва да се засили допълнително, тъй като броят на пристигащите по маршрута през Западното Средиземноморие се увеличи значително. Това трябва да включва по-нататъшното изпълнение на програмата в размер на 140 милиона евро за подкрепа на управлението на границите и възобновяването на преговорите за обратно приемане и за облекчаване на визовия режим с Мароко.

По маршрута през Централното Средиземноморие: подобряване на ужасните условия в Либия: трябва да продължат усилията в рамките на тристранната работна група между АС, ЕС и ООН, за да се подпомогне освобождаването на задържаните мигранти, улесняването на доброволното връщане (37 000 връщания досега) и евакуирането на най-уязвимите лица (2 5000 евакуирани).

По маршрута през Източното Средиземноморие: управление на миграцията в Гърция: макар че с изявлението на ЕС и Турция продължава да се гарантира значително по-ниският брой на пристигащите на гръцките острови, основните проблеми в Гърция по отношение на връщането, обработването на молби за убежище и подходящото настаняване остават нерешени. С цел да се подобри управлението на миграцията Гърция следва бързо да изготви ефективна национална стратегия с оперативни работни процеси.

Временни договорености относно свалянето на сушата: въз основа на опита, натрупан с ad hoc решенията през лятото на 2018 г. и през януари 2019 г., временните договорености могат да залегнат в основата на един по-систематизиран и координиран подход на ЕС по отношение на свалянето на брега. Такива договорености ще са практическо изражение на солидарността и отговорността на равнището на ЕС и ще послужат като преходни мерки до завършването на реформата на Регламента "Дъблин".

Що се отнася до миграцията, възприемането на всеобхватен подход е абсолютно необходимо, като това включва действия с партньорите извън ЕС, по външните граници и вътре в ЕС. Не е достатъчно вниманието да се концентрира единствено върху най-неотложните въпроси. Ситуацията изисква непрекъснати решителни действия в целия спектър на всеобхватния подход по всеки от четирите стълба на Европейската програма за миграцията:

  1. Справяне с факторите за незаконната миграция: през последните 4 години миграцията стана неразделна част от всички области на външните отношения на ЕС:

Благодарение на Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка понастоящем над 5,3 милиона уязвими лица се ползват с основна подкрепа, а над 60 000 души получиха помощ за реинтеграция след завръщането си в своите държави на произход.

Борбата с контрабандата на мигранти и мрежите за трафик на хора беше засилена още повече. През 2018 г. Европейският център за борба с контрабандата на мигранти на Европол имаше ключова роля при над сто случая на контрабанда от голяма значимост, а съвместните екипи за разследване работят активно за справяне с контрабандата в държави като Нигер.

За да се ускорят връщането и обратното приемане, ЕС продължава да работи за сключването на споразумения и договорености за обратно приемане със страните партньори, като досега са сключени 23 споразумения. Държавите членки трябва да използват пълноценно съществуващите споразумения.

Освен това Европейският парламент и Съветът следва бързо да приемат представеното от Комисията предложение относно връщането, чиято цел е да се ограничат злоупотребите и укриването на подлежащи на връщане лица в ЕС.

  1. Засилено управление на границите: създадената през 2016 г. Европейска агенция за гранична и брегова охрана е понастоящем в основата на дейността на ЕС за подкрепа на държавите членки при защитата на външните граници. През септември 2018 г. Комисията предложи да се укрепи допълнително европейската гранична и брегова охрана и да се предостави на Агенцията постоянен корпус от 10 000 гранични служители, за да се гарантира, че държавите членки могат да разчитат на пълна оперативна подкрепа от ЕС по всяко време. Комисията призовава Европейския парламент и държавите членки да приемат реформата преди изборите за Европейски парламент. За да се избегнат пропуски, държавите членки трябва също така да предоставят на разположение на Агенцията достатъчен брой експерти и оборудване.
  1. Закрила и убежище: ЕС ще продължи да предоставя помощ на бежанците и разселените лица в трети държави, включително в Близкия изток и Африка, както и да предлага убежище на лицата, нуждаещи се от международна закрила. Над 50 000 души бяха презаселени в рамките на схемите на ЕС от 2015 г. насам. Основна поука от миграционната криза е необходимостта от реформа на правилата на ЕС за предоставяне на убежище и от създаването на справедлива и годна за целта система, която да може да се справи с всяко увеличение на миграционния натиск в бъдеще. Комисията изготви всички необходими предложения в тази връзка и твърдо подкрепя поетапния подход при разглеждането на всяко от тях. Работата по тези предложения е към своя край и те следва да бъдат приети преди изборите за Европейски парламент. Комисията ще продължи да работи с Европейския парламент и Съвета за преминаването на финалната права.
  1. Законна миграция и интеграция: пътищата за законна миграция служат като възпиращ фактор за незаконните заминавания и са важен елемент на организираната и съобразена с нуждите миграция като основен начин за влизане в ЕС. Съвсем скоро Комисията ще представи цялостна оценка на уредбата на ЕС за законната миграция. Успоредно с това държавите членки следва да увеличат използването на доброволни пилотни проекти в областта на законната миграция. Успешната интеграция на лицата, които имат право да останат, е от решаващо значение за доброто функциониране на миграцията, като от бюджета на ЕС са инвестирани над 140 милиона евро в мерки за интеграция през периода 2015—2017 г.