Председателят на Европейския парламент Ханс Герт Пьотъринг обяви за приета писмена декларация относно борбата срещу трафика на деца.

Това стана ясно по време на пленарната сесия на Европейския парламент, която беше открита днес в Брюксел.

В декларацията се подчертава, че все още не се предприемат ефективни мерки срещу трафика на деца поради недостатъчното трансгранично сътрудничество между държавите-членки, липсата на специализирано обучение и незадоволителното прилагане на правните норми. Българският депутат от ЕП Маруся Любчева (ПЕС) е сред вносителите на декларацията.

В текста на декларацията се казва, че трафикът на деца "все още представлява неразрешен проблем, тъй като се извършва трафик на повече от 2 млн. деца годишно с цел принудителен труд и сексуална експлоатация". Развитието на новите комуникационни технологии допълнително увеличава размера и прави справянето с този проблем по-трудно.

Според депутатите националните органи и неправителствените организации в държавите-членки все още не предприемат ефективни мерки срещу трафика на деца поради недостатъчното трансгранично сътрудничество, липсата на специализирано обучение и незадоволителното прилагане на съществуващите правни стандарти.

В този контекст декларацията призовава държавите-членки "да продължават активното сътрудничество и обмена на знания и опит със съответните органи на ЕС и неправителствени организации" за предотвратяване и борба срещу трафика на деца.

Депутатите смятат, че държавите-членки трябва да признаят борбата срещу трафика на деца за приоритетна цел в своята политика за закрила на децата, както и да осигурят подходящо отношение към жертвите на този трафик.

Европейският парламент и Съветът пък трябва да представят необходимите средства за борба с този феномен в рамките на стратегията на Комисията за насърчаване и защита на правата на децата.