Европейският парламент прие нови амбициозни цели за използване на възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност, съобщават от законодателния орган.

Парламентът потвърди постигнато през юни споразумение със Съвета за енергийна ефективност (434 гласа срещу 104, 37 са се въздържали), за възобновяеми източници (495 гласа срещу 68, 61 са се въздържали) и управление на Енергийния съюз (475 гласа срещу 100, 33 са се въздържали). Това са три важни законодателни документа, които са част от пакета "Чиста енергия за всички европейци".

ЕС с още една важна крачка към нисковъглеродна икономика

ЕС с още една важна крачка към нисковъглеродна икономика

"Чиста енергия за всички европейци"

До 2030 г. енергийната ефективност на ЕС трябва да се подобри с 32,5%, докато делът на енергията от възобновяеми източници трябва да е най-малко 32% от крайното енергийно потребление на ЕС. Двете цели ще бъдат подложени на преглед през 2023 г. Тези цели само могат да бъдат увеличени.

С по-ефективна енергия ЕС се опитва да намали сметките за електричество на европейците. В допълнение Европа ще намали зависимостта си от външни доставчици на петрол и газ, ще подобри качеството на въздуха и ще защити природата.

За първи път страните членки са задължени да приемат конкретни мерки за енергийна ефективност, за да помогнат на тези, които са засегнати от енергийна бедност. Държавите членки също трябва да позволят на гражданите сами да произвеждат възобновяема енергия за потребление, която може да се съхранява и да се продава при излишък.

Биогоривата от второ поколение могат да играят значима роля при намаляване на въглеродното замърсяване от транспорта. Най-малко 14% от горивата за транспорт трябва да идват от възобновяеми източници до 2030 г.

Страните членки трябва да представят 10-годишен план за "интеграция на националната енергия и климат" с национални цели, принос, политики и мерки до 31 декември 2019 г. Планът ще бъде обновяван на всеки 10 г.

След като Съветът официално приеме споразумението, новите правила ще бъдат публикувани в Официален вестник и ще влязат в сила 20 дни след публикуването им.