Европейският съюз прие нова стратегия за Централна Азия, съобщават от Съвета на ЕС.

С приемането на новата стратегия политиката на ЕС се адаптира към новите възможности, възникнали в региона. Съветът приветства укрепването на отношенията между ЕС и Казахстан, Киргизката република, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан след приемането на първата стратегия на ЕС за Централна Азия през 2007 г.

Съветът одобрява съвместното съобщение на върховния представител и Европейската комисия "ЕС и Централна Азия: нови възможности за по-силно партньорство", което, заедно със заключенията на Съвета, осигурява новата политическа рамка за ангажираност на ЕС с държавите от Централна Азия през следващите години. В новата стратегия се отделя централно място на насърчаването на устойчивостта, просперитета и регионалното сътрудничество в Централна Азия.

Съветът потвърждава ангажимента си за сключване и прилагане на амбициозни и взаимноизгодни засилени споразумения за партньорство и сътрудничество (ЗСПС) със заинтересованите държави от региона. Тези споразумения продължават да стоят в основата на ангажираността на ЕС с Централна Азия. Съветът изтъква отново, че обхватът на отношенията на ЕС е свързан с готовността на отделните държави от Централна Азия за предприемане на реформи и укрепване на демокрацията, правата на човека, принципите на правовата държава и независимостта на съдебната власт, както и за модернизиране и диверсифициране на икономиката, включително чрез подкрепа за частния сектор, по-специално за малките и средните предприятия, в условията на свободна пазарна икономика.

Като отчита стратегическата роля на Централна Азия в глобалните усилия за насърчаване на евро-азиатската свързаност и като изтъква факта, че тези усилия следва да донесат ползи за региона, Съветът заявява, че очаква активизиране на сътрудничеството с държавите от Централна Азия за насърчаване на устойчива, всеобхватна и основана на правила свързаност. Освен това Съветът изтъква общия интерес на ЕС и на държавите от Централна Азия от задълбочаване на сътрудничеството за утвърждаване на мира в Афганистан.