Седмица след като ЕЦБ и Европейския банков надзор обявиха значително облекчаване на капиталовите изисквания с цел да се улесни работата на банките в условията на епидемията от коронавирус, техният пример бе последван и от Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). На 17 март той публикува на уебстраницата си съобщение за мерки, целящи смекчаване на въздействието на Coronavirus/COVID-19 за застрахователния сектор в ЕС.

То бе разпространено от българската Комисия за финансов надзор, която е член на EIOPA и прилага на национално ниво неговите препоръки и решения. В случая Европейският орган дава общата рамка, а КФН трябва да разработи и приложи на местно ниво, съобразени с тази рамка конкретни решения. Мерките имат за цел да осигурят безпроблемно и непрекъсваемо поддържане на бизнеспроцесите на застрахователите и на предоставянето на продуктите им.

Ще бъдат разработени и приложени схеми за удължаване на сроковете за годишно приключване и надзорно отчитане. От съобщението на EIOPA става ясно, че за да облекчи работата на застрахователите, Европейския орган препоръчва да се удължат сроковете за предоставяне на информация от застрахователите към надзора, както и тя да бъде ограничена до най-необходимите данни.

С два месеца - до 1 юни 2020-та, е удължен срокът, в който застрахователите могат да дават становищата си за необходимите промени в директивата "Платежоспособност II", в която са разписани правилата за капиталова адекватност и оценка на риска на застрахователите. Тези становища се предоставят на всеки пет години в рамките на процедурата по цялостната оценка на въздействието директивата "Платежоспособност II" през 2020 г. с два месеца до 1 юни 2020 г. Тази процедура тече от края на миналата година.

От EIOPA съобщават, че застрахователите трябва да продължат да поддържат минималните нива от 100% на двата коефициента за капиталова адекватност, които отчитат равнищата на сигурност и платежоспособност на застрахователните дружества. Това са Капиталовото изискване за платежоспособност и Минималното капиталово изискване.

Спазването на тези нива гарантира, че застрахователите разполагат с достатъчно средства, за да посрещнат своите финансови ангажименти. В същото време Европейския надзорен орган препоръчва да се въведе по-гъвкава политика по отношение на надзорните мерки, регламентиращи попълването на констатиран капиталов недостиг. Тези препоръки на първо място се отнасят до удължаване на сроковете за попълване на капитала, които сега не могат да превишават девет месеца. В директивата "Платежоспособност II" има специален текст, според който, при извънредни обстоятелства, надзорът може да удължи тези срокове по свое усмотрение. Когато един застраховател у нас трябва да намери 100 милиона лева за попълване на капитала си, не е все едно дали срока за това е девет или дванадесет месеца.

За разлика от Европейския банков надзор, Европейският надзор на застрахователите и пенсионно осигурителните дружества не дава изрично разрешение за временно намаляване на изискуемите коефициенти за капиталова адекватност. Но в съобщението се прави намек, че при продължаващо влошаване на икономическата конюнктура не е изключено да бъдат разгледани и мерки в този дух - като например разширяване на видовете собствени средства, които се допускат при изчислението на капиталовите коефициенти.