След неформални консултации с другите институции, Европейската комисия (ЕК) прие днес предложение за създаване на междуинституционален орган по етика, обхващащ членове на институциите на ЕС. За първи път ще бъдат изготвени общи стандарти за етично поведение на членовете и официален механизъм за координация и обмен на мнения между институциите относно етичните изисквания. Целта на промените е за политиците на равнище Европейски съюз (ЕС) да се прилагат общи, ясни, прозрачни и разбираеми стандарти, съобщиха от ЕК.

Стандартите ще се отнасят до приемането на подаръци, гостоприемство и пътувания, предлагани от трети лица: те ще се прилагат и за приемането на награди, отличия или почести. Предвижат се и мерки за обвързване с условия и за прозрачност, по-специално по отношение на срещите с представители на интереси. Благодарение на регистъра за прозрачност Комисията, Европейският парламент и Съветът вече имат общи стандарти по отношение на срещите с представители на интереси и на тяхното публикуване. Обхватът на стандартите ще бъде разширен, така че да включва, например, достъпа до сградите на институциите. Общите стандарти ще обхващат също интереси и имущество, които трябва да бъдат декларирани, като се определят категориите, както и процедурите, прилагани за проверката на тези декларации, както и странични или външни дейности, за да се гарантира, че не се застрашават достъпността и независимостта на членовете на институции. Засягат се и дейности на бивши членове след изтичането на мандата им, установяване на условия и изисквания за прозрачност. Предвижда се прилагане на общата рамка, включително относно наблюдението на спазването и последващите действия по отношение също така на евентуални случаи на тормоз и санкции при нарушения в рамките на отделните институции.

Всяка институция ще трябва да оповестява публично как прилага стандартите.

Въпреки че в договорите се определят общите правила и принципи на поведение, повечето институции ги описват подробно в собствените си процедурни правилници или кодекси за поведение. Поради това е налице разпокъсаност между етичните рамки на институциите, като правилата са сложни и разпръснати. Въпреки че някои различия могат да се обяснят с разликите между ролите на всяка институция и рисковете, присъщи на съответните ѝ задължения, стана ясно, че е необходимо създаването на обща култура на етика чрез общи високи стандарти и сътрудничество между институциите. След като бъде одобрен, органът по етика ще запълни този пропуск, като предостави общи и ясни етични стандарти за институциите на ЕС.

Фон дер Лайен призовава за хармонизирани етични правила на фона на корупционния скандал в ЕП

Фон дер Лайен призовава за хармонизирани етични правила на фона на корупционния скандал в ЕП

Тя иска създавана на правила за лобизма

Новият орган ще има три основни задачи:

- разработване на общи минимални стандарти — обяснени по-горе — приложими за членовете на участващите институции и органи на ЕС, както и актуализирането им, когато е необходимо. Те ще служат като минимално базово равнище и всяка институция запазва свободата си да прилага още по-строги вътрешни правила, като стандартите не могат да се използват за понижаване на действащите правила;

- обмен на мнения относно вътрешните правила на всяка институция по отношение на стандартите, за да се даде възможност на институциите да се учат едни от други и да се възползват взаимно от опита си;

- насърчаване на обща култура на етика на всички членове на институциите на ЕС, като се улеснява разбирането сред обществеността на рамката както за служителите в институциите, така и извън тях. Прозрачността се отнася и за прилагането на тези правила в институциите.

Предвижда се всичко това ще бъде направено по прозрачен и достъпен за обществеността начин. Други органи, служби и агенции на ЕС ще имат възможност доброволно да прилагат целия набор от общи стандарти и да участват в обмена на мнения.

Новият орган по етика няма да се занимава с разследвания по отделни случаи, нито ще се намесва или ще ограничава по какъвто и да било начин в разследванията на утвърдени съществуващи органи. От ЕК уточняват, че това е отговорност на Европейската прокуратура, както и на националните полицейски и съдебни органи при наказателни производства, засягащи финансовите интереси на ЕС. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) носи отговорност за разследването на нередности и нарушения на професионалните задължения, омбудсманът - за случаи на лошо управление, а всяка отделна институция — за нарушенаване на техните правила.

Европейската комисия ще покани всички институции и консултативни органи на среща на 3 юли в Брюксел, за да се даде начало на междуинституционалния диалог и на преговорите.

ЕК е приела предложението за споразумение между институциите и двата консултативни органа, посочени в член 13 от Договора за Европейския съюз. То ще бъде предадено на Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Съда на Европейския съюз, Европейската централна банка, Европейската сметна палата, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите. Европейската инвестиционна банка или други органи могат по свое искане също да станат страна по споразумението след влизането му в сила.