Към края на септември 2016 г. подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за първокласници са 42 441 броя.

Издадените заповеди за отпускане на помощта са 37 630, които се отнасят за 38 419 деца.

До този момент отказите са 603, като 4208 заявления са в процес на обработка.

Срокът за подаване на молби за еднократна целева помощ за първокласници изтича на 15 октомври. Документите се подават в дирекциите „Социално подпомагане" след записване на детето в първи клас. Размерът на помощта е 250 лева.

Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията трябва да е по-нисък или равен на 400 лева.  

Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Първокласниците, за които бе отпусната еднократна помощ за миналата учебна година, бяха 44 721, а изплатената сума -  11 157 292 лева.