България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране от 1 октомври. Това съобщи Българската народна банка. Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) ще поеме функцията на орган за преструктуриране на значимите кредитни институции и трансграничните групи.

ЕСП ще наблюдава също така процеса по планиране на преструктурирането на по-малките банки, така наречените по-малко значими институции. Българската народна банка ще има представител в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на ЕСП с еднакви права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

С решение на Управителния съвет на БНБ Калин Христов - подуправител, ръководещ управление "Емисионно", е определен за представител на Българската народна банка в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на ЕСП.