На 12 октомври в България се отбелязва Денят на Българската академия на науките (БАН). Академията е създадена като Българско книжовно дружество (БКД) от Общо събрание, проведено на 12 октомври нов стил 1869 г. (26 до 30 септември 1869 г. ст. ст.) в гр. Браила, Румъния.

Приет е първият Устав на БКД, с тайно гласуване е избрано първото ръководство, което се състои от Настоятелство и действителни членове. За председател на Настоятелството е избран Николай Ценов.

Всички присъстващи на Учредителното събрание полагат клетва. С решение на Общото събрание от ноември 1878 г. седалището на дружеството е преместено в София. На 6 март 1911 г. БКД се преименува в Българска академия на науките.

С решение на Общото събрание от 29 юни 1984 г. за Ден на БАН е определен 12 октомври - денят на създаването на Българското книжовно дружество в Браила.