Още през март 2020 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.7 пункта в сравнение с февруари. Очакванията да настъпваща икономическа криза се усещат във влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 5.2 пункта, според данните на Националния статистически институт в резултат на песимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях има намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността и персонала през следващите три месеца.

През последния месец се засилва неблагоприятното влияние на фактора "несигурна икономическа среда", който измества на второ място затрудненията на предприятията, свързани с недостига на работна сила.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно. спада с 6.6 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките от доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца също са по-резервирани.

Снимка 473541

Източник: Националния статистически институт

Конкуренцията в бранша продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса. Регистрирано е и нарастване на негативното влияние на фактора "несигурна икономическа среда", който измества на трето място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Конкуренцията в бранша продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса. Регистрирано е и нарастване на негативното влияние на фактора "несигурна икономическа среда", който измества на трето място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците очакват те да останат без промяна

И в сферата на услугите през март се отбелязва спад с 3.1 пункта, което се дължи на резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, докато очакванията за следващите три месеца са благоприятни.

Основните фактори, затрудняващи дейността, остават свързани с конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостига на работна сила. Същевременно последната анкета отчита увеличение на неблагоприятното въздействие на фактора "недостатъчно търсене" (с 9.1 пункта).

Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Снимка 473542

Източник: Националния статистически институт

Единствено в строителството през март бизнес климатът се увеличава с 1.4 пункта, което се дължи главно на благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията, отбелязва НСИ. По тяхно мнение има известно увеличение на получените нови поръчки през последния месец, като и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца се подобряват.

Анкетата регистрира засилване на негативното въздействие на фактора "недостиг на работна сила", като 52.2% от мениджърите го посочват като основен проблем за дейността си. На второ и трето място остават затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени мениджърите прогнозират те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Снимка 473543

Източник: Националния статистически институт